DOGV Ofertes d'ocupació pública

17 juny 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 de maig de 2022, de la directora general de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual es convoca la constitució de borses de treball per a la provisió temporal de llocs dels cossos de mèdics forenses de l’Administració de justícia de la Comunitat Valenciana. [2022/5684] (DIARI nº 9363, de 16.06.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 de març de 2022, per la qual es designen els membres de l’òrgan tècnic de selecció de la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc de treball de tècnic o tècnica informàtics TE16, de l’Institut Valencià de Finances. [2022/5509] (DIARI nº 9363, de 16.06.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general del Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al resultat final de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir, com a personal laboral fix, llocs de treball de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (trompeta), en torn lliure i mitjançant el sistema d’oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de l’entitat de 2019 i 2020. [2022/5556] (DIARI nº 9363, de 16.06.2022)

Ajuntament de la Pobla de Farnals. CORRECCIÓ d’errades de la convocatòria per a provisió en propietat de dues places de personal laboral, operari o operària de serveis múltiples, agrupacions professionals, per torn lliure, mitjançant concurs oposició, corresponent a les OOP 2018 i OOP 2021. [2022/5546] (DIARI nº 9363, de 16.06.2022)

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, diversos llocs de treball de naturalesa funcionarial anunciats en la convocatòria número 50/2022, de 4 d’abril de 2022. [2022/5548] (DIARI nº 9363, de 16.06.2022)

Ajuntament d’Orihuela. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura en propietat de setze places d’agents de policia local. [2022/4874] (DIARI nº 9363, de 16.06.2022)

Ajuntament de Calp. Bases de la convocatòria 22/14 del procés selectiu per a cobrir per personal funcionari de carrera una plaça d’auxiliar tècnic o tècnica de serveis (vigilant ambiental). [2022/4832] (DIARI nº 9363, de 16.06.2022)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, del director general de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia, a través de la qual es dona publicitat a l’Acord del 17 de maig de 2022, de la Comissió Executiva de l’entitat, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022. [2022/5659] (DIARI nº 9363, de 16.06.2022)

Ajuntament de Gandia. Bases de la convocatòria del procediment selectiu per a cobrir, en propietat, una plaça d’auxiliar administratiu o administrativa. [2022/4827] (DIARI nº 9363, de 16.06.2022)

Ajuntament de Gandia. Ajuntament de Gandia. Bases de la convocatòria del procediment selectiu per a cobrir, en propietat, quatre places de tècnics o tècniques auxiliars de biblioteca. [2022/4831] (DIARI nº 9363, de 16.06.2022)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023. [2022/5576] (DIARI nº 9363, de 16.06.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de de juny de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives pel procediment de concurs oposició d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna (torn especial), sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació (espectroscòpia atòmica i molecular) d’aquesta universitat. [2022/5394] (DIARI nº 9363, de 16.06.2022)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen concursos d’accés a places de cossos docents universitaris. [2022/5322] (DIARI nº 9363, de 16.06.2022)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2022, del director gerent del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC), per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives de la convocatòria VSC2202 per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball del VSC de naturalesa laboral números 7, 8, 9 i 10, enginyer o enginyera sènior de laboratori, corresponent a l’oferta d’ocupació pública del VSC de 2020; s’estableix la data de les proves selectives, i es dona publicitat a la composició de l’òrgan tècnic de selecció. [2022/5553] (DIARI nº 9363, de 16.06.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2022, del director general de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.U., per la qual es dona publicitat a les bases del concurs per a la selecció del director/directora adjunt/adjunta de Relacions Institucionals i Promoció, i es convoca per a la seua provisió. [2022/5677] (DIARI nº 9363, de 16.06.2022)