DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 juny 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Elx. Bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’arquitecte o arquitecta. [2022/4583] (DIARI nº 9356, de 07.06.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Agència Tributària Valenciana, convocatòria número 80/2022. [2022/5164] (DIARI nº 9356, de 07.06.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, convocatòria número 82/2022. [2022/5167] (DIARI nº 9356, de 07.06.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, convocatòria número 83/2022. [2022/5168] (DIARI nº 9356, de 07.06.2022)

Ajuntament de Sagunt. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat una plaça d’arquitecte o arquitecta. [2022/4608] (DIARI nº 9356, de 07.06.2022)

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’adopta la mesura cautelaríssima número 2/000479/2022-CAR, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,  quant al lloc, data i hora de la prova corresponent al concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes d’Obstetrícia i Ginecologia dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/5246] (DIARI nº 9356, de 07.06.2022)

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, convocatòria número 87/2022. [2022/5259] (DIARI nº 9356, de 07.06.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoca el procediment selectiu per a la provisió de dotze llocs de treball de naturalesa laboral temporal, adscrits a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, corresponents al programa «Interact», cofinançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i s’acorda la publicació de l’anunci de convocatòria. [2022/5218] (DIARI nº 9356, de 07.06.2022)

Ajuntament de Sagunt. Bases de la convocatòria per a cobrir en propietat dotze places d’administratiu o administrativa d’administració general. [2022/4609] (DIARI nº 9356, de 07.06.2022)

Ajuntament de la Pobla de Farnals. Informació publica de la convocatòria i provisió en propietat de dues places en propietat de personal laboral, operari o operària de serveis múltiples, agrupacions professionals, per torn lliure, mitjançant concurs oposició, corresponent a les OOP 2018 i OOP 2019. [2022/4543] (DIARI nº 9356, de 07.06.2022)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/4859] (DIARI nº 9356, de 07.06.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i es convoca a la realització del primer exercici de les proves selectives per a l’ingrés en l’escala de tècnics mitjans (referència B01/22), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial prevenció i salut, en la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure, convocades per la Resolució de 28 de febrer de 2022, de 14 de març de 2022. [2022/5066] (DIARI nº 9356, de 07.06.2022)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/4857] (DIARI nº 9356, de 07.06.2022)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/4855] (DIARI nº 9356, de 07.06.2022)