DOGV Ofertes d'ocupació pública

15 juny 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Direcció General d’Administració Local de la Presidència de la Generalitat, per la qual es fa la publicació de les bases i convocatòries del concurs ordinari de l’any 2022 per a la provisió de llocs de treball reservats als funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. [2022/5202] (DIARI nº 9361, de 14.06.2022)


RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal específica per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, en llocs de treball adscrits al cos B-02 tècnic o tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació de l’administració de la Generalitat, convocatòria 528/22. [2022/5379] (DIARI nº 9361, de 14.06.2022)


RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la Universitat Jaume I, per la qual es corregeixen errades en la Resolució de 23 de maig de 2022, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de professorat associat a temps parcial (PAL ORD2/2022). [2022/5295] (DIARI nº 9361, de 14.06.2022)


RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana: Subvencions del Programa Santiago Grisolía (CIGRIS/2021/150), CPI-22-263». [2022/5177] (DIARI nº 9361, de 14.06.2022)


RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana: Subvencions del Programa Santiago Grisolia (CIGRIS/2021/080), CPI-22-257». [2022/5178] (DIARI nº 9361, de 14.06.2022)


RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen a concurs públic diverses places de professorat contractat doctor en règim d’interinitat. Referència 01455/2022. [2022/5428] (DIARI nº 9361, de 14.06.2022)


RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la Universitat Miguel Hernández, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 de places de cossos docents universitaris i de professorat contractat doctor. [2022/5286] (DIARI nº 9361, de 14.06.2022)


RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen diverses places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. [2022/5427] (DIARI nº 9361, de 14.06.2022)


RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen diverses places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. Ref.: 01457/2022 [2022/5426] (DIARI nº 9361, de 14.06.2022)


RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana: Subvencions del Programa Santiago Grisolia (CIGRIS/2021/061), CPI-22-262». [2022/5175] (DIARI nº 9361, de 14.06.2022)


CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 19 de maig de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, complement de destinació 22, complement específic E032, amb destinació en el Servei de Gestió Pressupostària i Patrimonial. [2022/5525] (DIARI nº 9361, de 14.06.2022)