DOGV Ofertes d'ocupació pública

21 juny 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs-oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat, escala de metges o metgesses d’administració sanitària (A1-S02-01), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4474] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs-oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat, escala de farmacèutics o farmacèutiques d’administració sanitària (A1-S02-02), personal funcionari d’administració especial dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4476] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)

Ajuntament de Pilar de la Horadada. Bases i convocatòria del procés de selecció per a la cobertura de quatre places d’agent de policia local. [2022/5101] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022 de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de Seguretat Alimentària (A1-S03-03), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4477] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs-oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de laboratori d’anàlisi microbiològica (A1-S03-05), personal funcionari d’administració especial dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4479] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial informàtica, en el Servei de Relacions Internacionals de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència C04/21. [2022/5617] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)

Ajuntament de Llutxent. RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2022, sobre convocatòria per a proveir una plaça d’arquitecte o arquitecta municipals dins del procés d’estabilització de l’ocupació temporal. [2022/5731] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)

Ajuntament de Paiporta. Bases i convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’agents de policia local per a cobrir llocs per comissió de serveis. [2022/5293] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2022, de la directora general de Aeropuerto de Castellón, SL (AEROCAS), per la qual s’ordena la publicació de l’oferta d’ocupació pública de Aeropuerto de Castellón, SL, de 2022. [2022/5114] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es rectifica l’error material en la convocatòria de places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral de data 30 de maig de 2022. [2022/5747] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/5533] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de trasllats per a les funcionàries i els funcionaris del grup C (subgrup C1), d’administració general, de l’escala administrativa d’aquesta universitat. [2022/5642] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Selectively activated information technology by hybrid organic interfaces (SINFONIA). CPI-22-205». [2022/5245] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de laboratori, grup C). Projectes de l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica (ChEMTECh). [2022/5608] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, de la Gerència de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de llocs de treball de l’escala administrativa (cap de negociat) de la Universitat. [2022/5679] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 de maig de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració general, categoria/escala administrativa, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació al campus de la localitat de València. Codis 2021/P/FC/C/6 i 2021/P/FC/C/43. [2022/5655] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 de maig de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració general, categoria/escala administrativa, pel sistema de concurs oposició al campus de la localitat de València. Codis 2021/P/FC/C/7 i 2021/P/FC/C/44. [2022/5656] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, de la sotssecretària de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció de la convocatòria del procediment selectiu, mitjançant una borsa d’ocupació temporal extraordinària, per a la cobertura d’un lloc d’auditor o auditora interns de l’Agència Valenciana de la Innovació, publicada a través de la Resolució de 18 de maig de 2022, del vicepresident executiu de l’AVI. [2022/5687] (DIARI nº 9365, de 20.06.2022)