DOGV Ofertes d'ocupació pública

15 maig 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 25 d’abril, de la directora general de Personal Docent, per la qual, en execució de sentència judicial, s’inclou una aspirant en la llista de persones seleccionades en el procediment selectiu per a ingrés a cossos docents convocat per l’Orde 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2024/3865]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril, de la directora general de Personal Docent, per la qual, en execució de sentència judicial, s’inclou una aspirant en la llista de persones seleccionades en el procediment selectiu per a ingrés a cossos docents convocat per l’Orde 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2024/3871]

ACORD de 6 de maig de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de farmacèutic o farmacèutica d’àrea de salut, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total obtinguda.  [2024/4227]

RESOLUCIÓ de 9 de maig del 2024 de la directora general de Personal per la qual es convoca concurs per a la provisió del lloc de diversos caps de servici facultatius del Departament de Salut de Dénia, dependent de la Conselleria de Sanitat.  [2024/4391]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2024, de la directora general de Ciutat de les Arts i de les Ciències SAU, per la qual es dona publicitat a les bases del concurs per a la selecció de la directora adjunta o director adjunt de Relacions Externes, i es convoca per a la seua provisió. [2024/4320]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2024, de la Direcció de Recursos Humans del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), mitjançant la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000317/2024-7, contra l’acord de 20 d’octubre de 2023, de la Comissió de Selecció del Concurs de mèrits d’infermera o infermer CM/31/22, pel qual es fan públiques les puntuacions definitives del concurs de mèrits i la relació de les persones candidates que han superat el procés selectiu, publicat en el tauler d’anuncis de la direcció de Recursos Humans i web corporativa del CHGUV el 20 d’octubre de 2023. [2024/4255]

RESOLUCIÓ 8 d’abril de 2024, de la Presidència del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPCS), convocatòria per a la provisió de diversos llocs d’especial responsabilitat i confiança dins de l’àrea funcional d’infermeria, i de conformitat amb la seua classificació en la relació de llocs de treball del consorci, així com la seua configuració normativa, mitjançant el sistema de selectiu de convocatòria pública de lliure designació. [2024/3934]

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2024,  del lletrat major-secretari general per la qual es convoca un procés abreujat de caràcter públic obert al personal funcionari de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal del lloc de treball vacant 5217, de conductor o conductora, adscrit a la Unitat d’Assistència Tècnica del Servei de Contractació, Convenis i Infraestructures de Les Corts Valencianes. (Convocatòria de 6 de maig de 2024) [2024/4133]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses, es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció i s’establix la data, l’hora i el lloc de realització del primer exercici del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc número 58 de l’IVC, tècnic o tècnica mitjans de comunicació i xarxes socials, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 de l’entitat esmentada. Convocatòria 1/2022. [2024/3891]

Anunci sobre la convocatòria per a cobrir, amb caràcter definitiu, diferents places mitjançant sistema de concurs/concurs oposició, torn lliure, incloses en el procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal derivada de la Llei 20/2021 (OEP extraordinària 2022). [2024/3977]

Anunci relatiu al nomenament de personal laboral fix. [2024/4260]

RESOLUCIÓ número 204/2024, de 6 de maig de 2024, per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública extraordinària per a 2024 per a l’estabilització d’ocupació temporal. [2024/4077]

Anunci de la modificació de les bases de la convocatòria per a la provisió en propietat una plaça d’operador o operadora informàtics, administració especial, grup C1. [2024/4072]

Edicte sobre l’extracte de les bases rectificades de la borsa de treball de tècnic o tècncia de desenvolupament local ADL. [2024/4249]

Anunci de l’edicte sobre l’extracte de les bases de dues borses de treball per a llocs d’enginyeria tècnica industrial. [2024/4250]

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2024, del director general de Funció Pública, en execució de sentència, per la qual es fa pública la relació definitiva de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l’Administració de la Generalitat, A2-09, sector administració especial, convocatòria 49/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4128]

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment general, C2-03-01, sector administració especial, convocatòria 143/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4129]

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2024, del director general de Funció Pública, per la es disposa l’exclusió de les persones que ostenten la condició de personal funcionari de carrera del cos auxiliar, C2-01, de les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de servicis C2-01-02, convocatòries 73/18 i 74/18. [2024/4139]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos tècnic facultatiu de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, A2-03, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2018, per a personal de l’Administració de la Generalitat (borsa 693-B). [2024/4233]

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos   superior de gestió en arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A2-17, sector administració especial, convocatòria 154/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat.  [2024/4377]

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i es convoca a la realització del primer exercici del procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes (referència C09/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial imatge i comunicació, en la Universitat d’Alacant pel sistema general d’accés lliure. (R 01.12.2023; DOGV 9753, 27.12.2023). [2024/4042]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2024 de la Universitat d’Alacant per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’ajudants d’arxius, biblioteques i centres de documentació (referència B01/24), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial biblioteques i arxiu, pel sistema general d’accés lliure. (Resolució del 12 de març de 2024, DOGV núm. 9813, de 21 de març de 2024). [2024/4172]

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 588 de secretari/ària degà/na, d’aquesta Universitat, d’acord amb el que disposa la Relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis d’aquesta Universitat. [2024/3755]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, mitjançant el sistema d’oposició, al grup A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’assessorament lingüístic, d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2023 (DOGV 10.01.2024). [2024/4005]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica la convocatòria de concurs públic per a la provisió de places de professorat permanent laboral, destinades a la incorporació de personal investigador doctor que haja obtingut el certificat I3 en el marc de programes d’excel·lència investigadora. Convocatòria PPL número 1/2024. [2024/3853]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica la convocatòria d’un concurs públic per a la provisió de places de professorat permanent laboral. Convocatòria PPL número 2/2024. [2024/3855]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica la convocatòria d’un concurs d’accés a places de professorat titular d’universitat destinades a la incorporació de personal investigador doctor que haja obtingut el certificat I3 en el marc de programes d’excel·lència investigadora (convocatòria 191). [2024/3866]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diverses línies d’investigació. [2024/4001]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es nomena catedràtic d’universitat. [2024/3730]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica de comunicació, amb denominació especialista tècnic o tècnica de comunicació, mitjançant el sistema de concurs oposició, referència 24/67038. [2024/4134]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses, l’òrgan tècnic de selecció, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, categoria de tècnic o tècnica superiors de laboratori en l’àrea d’enginyeria tèxtil i paperera, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2024/P/FC/C/1) [2024/3985]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han aprovat les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala/categoria auxiliars d’arxius, biblioteca i museus (codi: 2022/P/FC/C/33), pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 23 de desembre de 2022 (DOGV 30.12.2022). [2024/3992]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica mitjans en l’àrea de catalogació i arxivament del patrimoni cultural, la persona aspirant que ha aprovat les proves selectives convocades per la Resolució de 10 de novembre de 2022 (DOGV 17.11.2022), pel sistema de concurs oposició, codi 2022/P/FC/C/6. [2024/3949]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses, l’òrgan tècnic de selecció, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria tècnic o tècnica superiors de laboratori del Departament d’Organització d’Empreses, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2024/P/FC/C/8). [2024/3950]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha aprovat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica superiors en l’àrea de gestió cultural i patrimoni, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 28 d’octubre de 2022 (DOGV 07.11.2022).(Codi: 2022/P/FC/C/3). [2024/3951]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses, l’òrgan tècnic de selecció, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, categoria de tècnic superior de laboratori en l’àrea d’enginyeria de sistemes i automàtica, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs-oposició (codi: 2024/P/FC/C/11). [2024/3843]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses, l’òrgan tècnic de selecció, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, categoria de tècnic superior de laboratori en l’àrea de màquines i motors tèrmics, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2024/P/FC/C/2). [2024/3845]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses, l’òrgan tècnic de selecció, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, categoria de tècnic o tècnica diplomats de laboratori i tallers en l’àrea de granges (petits remugants), pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2024/P/FC/C/3). [2024/3847]

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses, l’òrgan tècnic de selecció, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica superiors de laboratori en l’àrea d’enginyeria electrònica, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2024/P/FC/C/7) [2024/3921]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2024 del de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, la data, l’hora i el lloc del exercici únic relatiu al procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs oposició d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració general, categoria/escala administrativa (codi: 2022/P/FC/C/30). [2024/4286]