DOGV Ofertes d'ocupació pública

23 maig 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, convocatòria número 80/2024. [2024/4607]

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es modifica la Resolució 9 de gener de 2024, per la qual es nomenen personal funcionari en pràctiques del cos superior d’administració general A1-01, les persones que han aprovat el primer examen de la convocatòria 1/23, procés selectiu 1, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat.  [2024/4661]

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l’elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes en educació especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 22/19, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4552]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 13 de maig de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 158/21, pertanyents al cos auxiliar de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de serveis, C2-01-02, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat, publicat en el DOGV 9851, de 17 de maig de 2024.  [2024/4678]

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, servicis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/servicis, APF-05-01, convocatòria 135/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2018 i 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4745]

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca la creació, amb caràcter urgent, d’una borsa de treball de l’escala d’operadors de la Universitat d’Alacant, grup C, subgrup C1, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial informàtica, perfil enginyeria del programari. Referència: BT-03/24. [2024/4613]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2024, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en l’escala mitjana d’informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló.  [2024/4700]

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca una plaça de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. Referència: 01229/2024. [2024/4727]

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització de l’exercici de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica de laboratoris, denominació especialista tècnic/a de laboratori, referència 24/1930 [2024/4723]