DOGV Ofertes d'ocupació pública

24 maig 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2024 de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de subdirector o subdirectora mèdic o médica del Departament de Salut de València- Arnau de Vilanova-LLiria dependent de la Conselleria de Sanitat. [2024/4768]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 de maig de 2024, de la directora general de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU, per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, com a personal laboral fix, dels llocs número 30189 i 30196, d’animador o animadora científics, mitjançant un procediment de cobertura en torn lliure i el sistema de concurs oposició. [2024/4762]

Anunci de l’Acord de 26 d’abril de 2024, de la comissió de selecció de la convocatòria 24/22, del procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, per a cobrir una plaça del cos d’integració Llei 4/2021, servicis auxiliars de manteniment prevista en la Resolució de 15 de setembre de 2022, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública de la institució per a l’any 2022. [2024/4685]

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2024, de la Gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern per la qual declara deserta la convocatòria 3/2024 relativa al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM, núm. 22, técnico o técnica coordinador de manteniment, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2021.  [2024/4738]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la convocatòria de concurs general número 55/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d’administració especial, de direccions, de les escales A1-04-04, A1-04-05, A2-02-03 i A2-02-04 (industrials i mines), de l’Administració de la Generalitat.  [2024/4666]

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 157/21, pertanyents al cos auxiliar de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, torn lliure, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4619]

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 167/21, pertanyents al cos de serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de cuina, C2-05-02, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4621]

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 197/21, pertanyents al cos auxiliar de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat [2024/4628]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la convocatòria de concurs general número 55/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d’administració especial, de direccions, de les escales A1-04-04, A1-04-05, A2-02-03 i A2-02-04 (industrials i mines), de l’Administració de la Generalitat.  [2024/4665]

RESOLUCIÓ del 22 de maig de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient (Q-AMS). [2024/4767]

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal predoctoral en formació). Projectes dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I: Materials Moleculars i Materials per a la Producció Sostenible Avançada. [2024/4770]

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2024, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública del personal docent i investigador de la Universitat Jaume I per a l’any 2024. [2024/4751]