DOGV Ofertes d'ocupació pública

10 maig 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’aprova i es publica l’adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per la Resolució d’11 d’octubre de 2022. [2024/4148]

ACORD de 26 d’abril de 2024 del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants d’òptic o òptica optometristes, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total aconseguida.  [2024/3905]

ACORD de 26 d’abril de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultativa o facultatiu especialistes de Neurocirurgia, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total obtinguda. [2024/3979]

ACORD de 2 de maig de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnica o tècnic especialistes en radiodiagnòstic, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total obtinguda.  [2024/4036]

RESOLUCIÓ de 8 de maig del 2024, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es declara deserta la convocatòria del concurs 1/2024 d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial, tècnic superior informàtic, sector administració especial, grup A1. [2024/4141]

RESOLUCIÓ de 8 de maig del 2024, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es declara deserta la convocatòria del concurs 2/2024 d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial, tècnic mitjà lingüístic, sector administració especial, grup A2 (concurs 2/2024). [2024/4142]

RESOLUCIÓ de 8 de maig del 2024, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es declara deserta la convocatòria del concurs 3/2024 d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial, auxiliar de gestió, sector administració general, grup C2. [2024/4143]

RESOLUCIÓ de 8 de maig del 2024, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es declara deserta la convocatòria del concurs 4/2024 d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial, auxiliar de gestió, sector administració general, grup C2. [2024/4144]

Anunci de l’Ajuntament de Beniarrés sobre l’aprovació de les bases específiques que han de regir la convocatòria i el procés de selecció d’una plaça d’auxiliar de biblioteca, per estabilització d’ocupació, de l’Ajuntament de Beniarrés l’any 2022, mitjançant el procediment de concurs oposición. [2024/3464]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes d’atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d’infermeria, escala d’educació especial, C1-04-03, cos especial, convocatòria 13/23, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3947]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’electrònica, C2-03-06, sector administració especial, convocatòria 31/19, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3948]

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment general, C2-03-01, sector administració especial, convocatòria 142/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2018 i 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3970]

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en fisioteràpia de l’Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, convocatòria 158/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3972]

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes d’atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d’infermeria, escala d’educació especial, C1-04-03, cos especial, convocatòria 37/23, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3974]

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en fisioteràpia de l’Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, convocatòria 159/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3975]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 169/21, pertanyents al cos de serveis auxiliars d’agricultura, pesca i medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de laboratori, C2-07-01, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4067]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 171/21, pertanyents al cos serveis auxiliars d’investigació científica de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar d’investigació de laboratori, C2-09-02, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4068]

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A1-18, sector administració especial, convocatòria 18/22, torn lliure general i convocatòria 19/22, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4120]

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2024, de la Direcció General de Justícia, per la qual es resol definitivament el concurs de trasllats per a places vacants entre funcionaris i funcionàries dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l’Administració de justícia, anunciat per Resolució de 27 de setembre de 2023. [2024/4132]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i es convoca a la realització del primer exercici de les proves selectives per a l’ingrés en l’escala d’operadors (referència C02/24), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial informàtica en la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure (R 31.01.2024; DOGV 9784, 08.02.2024). [2024/3827]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador júnior per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Materials per a emmagatzematge, producció d’energia i protecció del medi ambient ». Referència: I-PI 38-24 Projecte: INNEST/2023/7 finançat per part de l’AVI i de la Unió Europea. Actuació finançada per la Unió Europea a través del Programa fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027. [2024/3922]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador júnior per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Materials per a emmagatzematge, producció d’energia i protecció del medi ambient». Referència: I-PI 39-24.
Projecte: PLEC2023-010216 finançat per MICIU/AEI /10.13039/501100011033. [2024/3923]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, de la Universitat de València, per la qual es modifica la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de gestió cultural i patrimoni (perfil restaurador o restauradora), sector d’administració especial, pel torn lliure, convocades per Resolució de 16 de gener de 2024. [2024/3914]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses, l’òrgan tècnic de selecció, la data, l’hora i el lloc dels exercicis de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, categoria de tècnic diplomat de laboratori i tallers en l’àrea de granges (millora, alimentació i laboratori de producció), pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2024/P/FC/C/4). [2024/3849]