DOGV Ofertes d'ocupació pública

22 maig 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2024, de la gerenta de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives, però que no han resultat adjudicatàries del lloc convocat número 101, tècnic o tècnica d’exposicions i acció exterior amb classificació A22 E040 corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018. Convocatòria 15/2021. [2024/4531]

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat el procés selectiu d’accés al cos especialistes en Educació Especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, convocatòria 61/21, del procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat.  [2024/4556]

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat el procés selectiu d’accés al cos especialistes en educació infantil de l’Administració de la Generalitat, C1-04, convocatòria 62/21, del procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4566]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual s’ofereix, per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador col·laborador per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Rebuig escolar, perfeccionisme i afecte». Referència: I-PI 43-24. [2024/4580]

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’assessorament lingüístic d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2023 (BOE 09.01.2024). [2024/4570]

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses, l’òrgan tècnic de selecció i la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, categoria de tècnic superior de laboratori en l’àrea d’enginyeria mecànica i materials, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2024/P/FC/C/10). [2024/4582]