DOGV Ofertes d'ocupació pública

07 maig 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Anunci de la convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a cobrir, en propietat, una plaça d’assessor o assessora jurídics, una plaça d’educadora o educador socials i una plaça de psicòlega o psicòleg, vacants en la plantilla del personal funcionari. [2024/3454]

Anunci de les bases de la convocatòria 24/12, per a cobrir dos places de tècnica o tècnic mitjans de gestió per promoció interna, per concurs oposició. [2024/3403]

Anunci de les bases que regiran la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de treballadora o treballador socials, per concurs oposició, inclosa en l’oferta d’ocupació pública de 2021. [2024/3381]

Anunci d’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2024. [2024/3453]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 162/21, pertanyents al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de fusteria, C2-03-03, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3768]

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i es convoca a la realització del primer exercici del procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’analistes programadors (referència B03/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial informàtica en la Universitat d’Alacant pel sistema general d’accés lliure. (R 30.10.2023; DOGV 9720, 08.11.2023). [2024/3751]

RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/3605]

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses per a l’escala/categoria administratiu (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/11), relatives al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure corresponent a l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis per a l’any 2022, resultant de la taxa addicional prevista en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2024/3436]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de tècnic o tècnica superiors de laboratori, per a la prestació de serveis en el Servei de Radiacions, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. (Codi 2024/P/FI/ACON/7). [2024/3836]