DOGV Ofertes d'ocupació pública

17 maig 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD de 7 de maig de 2024, de la comissió de selecció de la convocatòria 3/22, relatiu a la cobertura d’una plaça d’ajudant d’arxiu i biblioteca prevista en el procés excepcional d’estabilització, convocat mitjançant la Resolució de 21 de desembre de 2022, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (DOGV 9496, 23.12.2022). [2024/4195]

Anunci pel qual es dona publicitat sobre la creació d’una borsa de personal consultor especialitzat en internacionalització. [2024/4399]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses i es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVC de la categoria de documentalista, corresponents al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública de 2022 de l’entitat esmentada, convocatòria 11/2022.. [2024/3885]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses i es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball núm. 248 de l’IVC, operador/a d’equips, corresponent al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública de 2022 de l’entitat esmentada, convocatòria 21/2022. [2024/3886]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses i es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball núm. 166 i 171 de l’IVC, auxiliar de gestió, corresponents al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública de 2022 de l’entitat esmentada, convocatòria 10/2022. [2024/3887]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses, es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció i s’establixen la data, l’hora i el lloc de realització de l’exercici únic del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball núm. 270, ajudant o ajudanta de servicis generals, corresponent al procés d’estabilització previst en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública de 2022 de l’entitat esmentada, convocatòria 22/2022. [2024/3893]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses, es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció i s’establix la data, l’hora i el lloc de realització de tots els exercicis del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball número 257 de l’IVC, tècnic o tècnica superiors de prevenció de riscos laborals, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2020 de l’entitat indicada. Convocatòria 5/2023. [2024/4310]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista definitiva de persones admeses i excloses, es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció i s’establix la data, l’hora i el lloc de realització de tots els exercicis del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball número 15 de l’IVC, cap de secció de servicis generals, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2020 de l’esmentada entitat, per torn de promoció interna, entre el personal laboral fix de l’IVC. Convocatòria 1/2023 [2024/4312]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), per la qual es dona publicitat a la llista definitiva de persones admeses i excloses, es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció i s’estableix la data, hora i lloc de realització del primer exercici del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc número 58 de l’IVC, tècnic o tècnica mitjans de comunicació i xarxes socials, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 de l’esmentada entitat. Convocatòria 1/2022. [2024/4484]

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2024, de la directora general de l’institut valencià de servicis socials, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits de la categoria d’auxiliar administratiu i administrativa. [2024/4205]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2024, de la directora general de l’Institut Valencià de Servicis Socials, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits de diverses categories. [2024/4206]

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2024, de la directora general de l’Institut Valencià de Serveis Socials, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, de la categoria de mestre i mestra de taller. [2024/4457]

Anunci de bases i convocatòria per a per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica sociolaborals pertanyent a l’escala administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, amb grup/subgrup de titulació A2, pel sistema d’oposició lliure. [2024/4504]

Anunci sobre convocatòria per a cobrir amb caràcter definitiu diferents places mitjançant el sistema de concurs, torn lliure incloses en el procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal derivada de la Llei 20/2021 (OOP extraordinària 2022). [2024/4236]

Anunci sobre convocatòria per a la provisió de diverses places, en el marc extraordinari del procés d’estabilització d’ocupació temporal 2022. Expedient 3463/2022. [2024/4045]

Anunci de bases del procés de selecció per a la cobertura de dotze places d’agent de la policia local. [2024/4396]

Anunci de bases i convocatòria per a la provisió en propietat, com a personal laboral fix, d’una plaça de professor o professora de conservatori superior de música, en l’especialitat de Piano (subgrup A1), concurs oposició, per torn lliure (per estabilització). [2024/3757]

Anunci de bases específiques convocatòria per a la provisió en propietat, com a personal laboral fix, de tretze places de tècnics o tècniques esportius, concurs per torn lliure (per estabilització). [2024/4327]

Anunci de l’Acord de la Junta de Govern Local, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2024. [2024/3752]

Anunci de bases i convocatòria sobre processos selectius del personal funcionari i laboral pel procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal, pel sistema de concurs, per a cobrir diverses places. [2024/4239]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat quatre places de personal laboral fix discontinu de monitor o monitora del taller de cultura, com a personal laboral fix, pel procés d’estabilització. [2024/4216]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça personal laboral fix discontinu de massatgista esportiu, personal laboral fix. Procés estabilització. [2024/4217]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat places de personal laboral fix discontinu (jornada parcial), monitora o monitor d’activitat esportiva, pel procés d’estabilització. [2024/4218]

Anunci de convocatòria i bases per a cobrir una plaça de tècnic o tècnica especialistes en delineació per promoció interna, mitjançant concurs oposició. [2024/3952]

Anunci de les bases específiques les quals hi hauran de regir la convocatòria per concurs algunes places de personal laboral fix. [2024/4022]

Anunci de rectificació de les bases específiques que han de regir la convocatòria per a proveir, mitjançant concurs, diverses places de personal laboral fix. [2024/4020]

Anunci de la resolució d’Alcaldia número 195, de 26 d’abril de 2024, d’aquest Ajuntament, per la qual es va aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública corresponent a les places de l’any 2024. [2024/3874]

Anunci de la Resolució d’Alcaldia per la qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació pública corresponent l’any 2024. [2024/4038]

Anunci sobre la convocatòria i bases específiques reguladores del procés selectiu per a la provisió en propietat, pel sistema d’oposició lliure, de la plaça de conserge del col·legi públic i altres edificis municipals/ajudant o ajudanta de serveis en general amb codi PL/4-1, vacant en la plantilla de personal laboral d’aquest ajuntament, i creació de borsa de treball.  [2024/4422]

Anunci sobre contractació de dos operàries de neteja d’edificis. [2024/3966]

Anunci sobre contractació d’un subaltern d’instal·lacions esportives. [2024/3967]

Anunci de convocatòria per l’accés a una plaça de tècnic o técnica mitjans de gestió administrativa, per concurs oposició. [2024/4070]

Anunci de la convocatòria per a l’accés a quatre places d’administratiu o administrativa d’administració general, per concurs oposició lliure. [2024/3736]

Anunci de l’extracte de les bases i convocatòries dels processos selectius per a proveir diverses places, com a personal funcionari de carrera, mitjançant promoció interna. [2024/3759]

Anunci de les resolucions d’alcaldia per les quals s’aproven les bases i la convocatòria per a cobrir quatre places d’agent de policia local per torn de mobilitat per concurs i dos per torn lliure per oposició, i de la resolució per la qual s’aproven les modificacions de les bases. [2024/3604]

Anunci de la publicació de les bases i la convocatòria per a la provisió en propietat, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de conserge de col·legi com a funcionari de carrera de l’Ajuntament de Rojales per torn lliure. [2024/4048]

Anunci de convocatòria per concurs específic, obert a unes altres administracions públiques, per a proveir dos llocs de treballadora o treballador socials. [2024/4131]

Edicte sobre canvi de membre del tribunal del procés d’oposició lliure d’una plaça de periodista. [2024/4400]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es deroguen les borses d’ocupació temporal amb una vigència superior al límit legal establit.. [2024/4326]

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 158/21, pertanyents al cos auxiliar de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de serveis, C2-01-02, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4349]

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 166/21, pertanyents al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’infermeria, C2-05-01, torn lliure, persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4351]

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 198/21, pertanyents al cos auxiliar de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de serveis,C2-01-02, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4353]

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 164/21, pertanyents al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de magatzem, C2-03-10, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4356]

Anunci de la publicació de les bases per a la selecció de personal mecànic conductor. [2024/4251]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica, amb caràcter definitiu, el nom de l’aspirant que ha superat el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala de tècnics mitjans (referència B02/23) per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració general, en el Servei de Relacions Internacionals de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure (Resolució de 8 de setembre de 2023;DOGV número 88, de 21.09.2023). [2024/4254]

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diverses línies d’investigació. [2024/4164]

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places de personal funcionari interí de programa temporal d’investigació d’aquest organisme, a càrrec de diversos programes d’investigació. [2024/4187]

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diverses línies d’investigació. [2024/4252]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diverses línies d’investigació. [2024/4282]

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Govern en el qual s’aprova la modificació de l’oferta d’ocupació pública extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal del PAS 2022. [2024/4415]

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb la persona aprovada en les proves selectives pel procediment de concurs oposició, del grup A (subgrup A1), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica superior de planificació, anàlisi i avaluació (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per resolució de 4 d’octubre de 2022 (BOE 17.10.2022). [2024/4452]

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Bioquímica Computacional. [2024/4419]

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: LABPSITEC (Psicopatologia, Avaluació i Tractament dels Trastorns Emocionals). [2024/4423]

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: (RobInLab) Laboratori de Robòtica. [2024/4426]

Anunci pel qual es fa pública la contractació de personal laboral fix. [2024/3968]