DOGV Ofertes d'ocupació pública

21 maig 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2024, de la gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM núm. 101, tècnic o tècnica d’exposicions i acció exterior amb classificació A22 E040 corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, Convocatòria 15/2021 [2024/4530]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2024, de la gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a les llocs de treball de l’IVAM números 55, 56, 73 conservadora o conservador, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 12/2021. [2024/4532]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2024, de la gerenta de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives, però que no han resultat adjudicatàries dels llocs convocats números 55, 56 i 73, conservador o conservadora amb classificació A22 E040, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018. Convocatòria 12/2021. [2024/4533]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista definitiva de persones admeses i excloses i es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball número 104 de l’IVC, pianista acompanyant, corresponents al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública de 2022 de la citada entitat. Convocatòria 18/2022. [2024/4538]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 10 de maig de 2024, de la gerència de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, per la qual es fa pública la data de celebració de l’exercici per a la cobertura del lloc oferits d’enginyera tècnica agrícola o d’enginyer tècnic agrícola (COE 8/22), torn lliure, pel sistema de concurs oposición. [2024/4540]

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador col·laborador per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Taxonomia i conservació de plantes i algues». Referència: I-PI 11-24. [2024/4603]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés de preselecció per a cobrir, amb contracte indefinit, dues places de personal investigador/a júnior per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Foment de la innovació tecnològica en l’àmbit de l’urbanisme». Referència: I-PI 42-24. [2024/4581]

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes (referència C05/24), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial prevenció i salut, pel sistema general d’accés lliure (Resolució del 27 de març de 2024; DOGV 9831, de 18.04.2024). [2024/4579]