DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 maig 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, de ­­­­­­­­­­­­­­­­­la Direcció General de Personal de la Conselleria de Sanitat, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment ordinari 2/000664-2023-4, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona. [2024/3990]

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2024, del president del Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, de correcció d’una errada material en la Resolució de 16 de juny de 2023, del president del Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, d’execució de la decisió de la Sentència número 87/2023, de 9 de març de 2023, del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Castelló de la Plana, interposat per la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris-CCOO-PV. [2024/3713]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del gerent de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, per la qual s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fan públiques la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici per a la provisió definitiva d’un lloc de treball d’auditor o auditora interns, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal laboral de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües. [2024/3646]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala conducció i mecànica de vehicles, C2-02-02, sector administració general, convocatòria 164/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2018 i 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3681]

Anunci de la convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la cobertura definitiva, d’una plaça de director o directora professors d’FPA-tècnic o tècnica d’Educació per promoció interna. Expedient: 7217/2023. [2024/3655]

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòleg o tecnòloga superiors per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Rebuig escolar, perfeccionisme i afecte». Referència: I-PAS-22/24. [2024/4043]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb la persona aprovada en el procés selectiu per concurs, del grup A (subgrup A1), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica superior d’investigació, perfil d’informàtica (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022) convocades per la Resolució de 7 d’octubre de 2022 (BOE 24.10.2022). [2024/3903]

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Sostenibilitat de les Organitzacions y Gestió de la Responsabilitat Social - Mercats Financers (SoGReS-MF). [2024/3812]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador júnior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Materials i Sistemes Actius (AMSY). [2024/3813]

RESOLUCIÓ de 17 d’abril de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de diversos llocs d’oficial segona d’esports, grup C, subgrup C1/C2, destinats en aquesta universitat (codi: 2024/P/FC/CM/2). [2024/3479]