DOGV Ofertes d'ocupació pública

16 maig 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD de 8 de maig de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de metge o metgessa SAMU, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total aconseguida. [2024/4269]

ACORD de 10 de maig de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica intermedi de riscos laborals, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total aconseguida. [2024/4393]

CORRECCIÓ d’errades de l’Acord de 6 de maig de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de farmacèutic o farmacèutica d’àrea de salut, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total obtinguda. [2024/4458]

ACORD de 9 de maig de 2024, de la comissió de selecció de la convocatòria 6/22, relatiu a la cobertura de dos places de subaltern o subalterna conductors previstes en el procés excepcional d’estabilització, convocat mitjançant la Resolució de 21 de desembre de 2022, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (DOGV 9496/23.12.2022). [2024/4358]

ACORD de 18 d’abril de 2024, de la comissió de selecció de la convocatòria 4/22, del procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, per a cobrir una plaça de tècnic o tècnica mitjans de promoció lingüística prevista en la Resolució de 31 de maig de 2022, de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022. [2024/3624]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista definitiva de persones admeses i excloses i es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball número 183 i 186 de l’Institut Valencià de Cultura, taquiller o taquillera-ordenances, corresponents al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública de 2022 de la mencionada entitat. Convocatòria 20/2022. [2024/3889]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista definitiva de persones admeses i excloses i es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’Institut Valencià de Cultura de la categoria ajudant/a de serveis generals, corresponents al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública de 2022 de la mencionada entitat. Convocatòria 19/2022. [2024/3888]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista definitiva de persones admeses i excloses i es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball número 64 i 65 de l’Institut Valencià de Cultura, mestre o mestra coreogràfics, corresponents al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública de 2022 de la mencionada entitat. Convocatòria 12/2022. [2024/3890]

Anunci de la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’oficial d’obres i serveis, pel sistema d’oposició lliure. [2024/3539]

Anunci de la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’oficial jardiners, pel sistema d’oposició lliure. [2024/3540]

RESOLUCIÓ 636/2024, de 26 d’abril, per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a 2024. [2024/4449]

Anunci de la convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça d’agent tècnic d’igualtat. [2024/4018]

Anunci de les bases de la convocatòria per a cobrir tres places de psicòloga o psicòleg, per torn lliure, mitjançant concurs oposició. [2024/3607]

Anunci de les bases de la convocatòria per a cobrir una plaça de tècnica o tècnic d’administració especial, torn lliure, mitjançant concurs oposició. [2024/3608]

Anunci de rectificació de les bases per a la provisió de dos places de tècnic o tècnica d’administració general. [2024/4118]

Bases i convocatòria per a la provisió, com a funcionari de carrera, de dues places d’agent de la policia local, una pel torn lliure i una pel torn de mobilitat. [2024/4313]

Anunci de les bases del procés selectiu per a la provisió en propietat de sis places de peó o peona de jardineria. [2024/4444]

Edicte de les bases de la convocatòria per a cobrir en propietat una plaça d’auxiliar administratiu o administrativa vacant en la plantilla de personal i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de 2022, mitjançant el sistema d’oposició lliure. [2024/4121]

Anunci de la convocatòria per a l’accés a una plaça de personal laboral d’auxiliar del servici d’Ajuda a Domicili per concurs oposició lliure. [2024/4071]

Anunci de modificació d’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2023. [2024/4109]

Anunci de la publicació de les bases i convocatòria per a la provisió en propietat, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de gestió administrativa, per torn lliure. [2024/4050]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses per a la cobertura en propietat d’una plaça de psicòleg o psicòloga de servicis socials vacant en la plantilla municipal. [2024/3946]

RESOLUCIÓ d’Alcaldia número 879, de 25 d’abril de 2024, de l’Ajuntament de Sedaví, aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses per a la cobertura en propietat de dos places d’auxiliar d’ajuda a domicili vacants en la plantilla municipal. [2024/3661]

RESOLUCIÓ d’Alcaldia número 877 de l’Ajuntament de Sedaví aprovant la llista provisional d’admesos i exclosos per a la cobertura en propietat d’una vacant d’educadora o educador social, en la plantilla municipal. [2024/3666]

Anunci de l’aprovació de les bases i la convocatòria de proves selectives per a la provisió en propietat d’una plaça d’agent d’igualtat, inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2022, mitjançant oposició lliure, i constitució d’una borsa d’ocupació temporal. Expedient número: 69461/2023. [2024/3657]

Anunci de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió definitiva de cinc places del grup AP dins del procés extraordinari d’estabilització previst en la Llei 20/2021. [2024/3634]

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió definitiva de set places d’auxiliars d’ajuda a domicili (SAD), dins del procés extraordinari d’estabilització previst en la Llei 20/2021.  [2024/3635]

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió definitiva d’una plaça de coordinador o coordinadora del Servici d’Ajuda a Domicili (SAD) dins del procés extraordinari d’estabilització previst en la Llei 20/2021. [2024/3637]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 204/21, pertanyents al cos auxiliar de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, promoció interna, persones amb diversitat intel·lectual, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4221]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 201/21, pertanyents al cos auxiliar de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, torn lliure de persones amb diversitat intel·lectual, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4222]

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte temporal, una plaça de personal investigadora col·laboradora o investigador col·laborador per a col·laborar amb el projecte «Materials de baixa dimensionalitat amb aplicacions òptiques i electròniques» de l’Institut Universitari de Materials. Referència: I-PI 41-24. Projecte MFA/2022/045 finançat per la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació (GV) i la Unió Europea NextGenerationEU/ PRTR. [2024/4405]

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte temporal, una plaça de personal investigadora/investigador en formació per a col·laborar amb el projecte «Catàlisi del donador d’electrons (ED) i de l’acceptor d’electrons (EA): dos nous conceptes per a realitzar reaccions mediades per la llum visible» de l’Institut de Síntesi Orgànica. Referència: I-PI 40-24. [2024/4407]

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòleg o tecnòloga per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Investigació en el pronòstic i l’alerta de fenòmens sísmics i meteorològics extrems». Referència: I-PAS-24/24. Organisme finançador: Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (GV).
Referència: CIAICO/2022/038. [2024/4421]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I:GIT (Grup d’Enginyeria Tèrmica). [2024/4323]

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I. [2024/4414]

RESOLUCIÓ de 8 de maig del 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de tècnic o tècnica superiors de laboratori, per a la prestació de serveis al Departament Enginyeria Tèxtil i Paperera del campus de la localitat d’Alcoi, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. (Codi 2024/P/FI/ACON/8). [2024/4219]

Anunci de la convocatoria i les bases que regiran el procediment de selecció de lliure designació. [2024/3831]