DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 maig 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos especialistes en educació especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 23/19, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3832]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes en educació especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 22/19, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3833]

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 61/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos A2-02-13 tècnic o tècnica facultatius d’administració cultural de la Generalitat. [2024/3983]

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l’Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 28/19, torn lliure general, i convocatòria 29/19, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat [2024/4031]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia i Interior, per la qual s’atorguen destinacions al personal funcionari del cos de gestió processal i administrativa de l’Administració de Justícia (torn de promoció interna), que va superar les proves selectives convocades per Orde JUS/241/2022, de 24 de març, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2024/3848]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució d’1 de març de 2024 (DOGV 9805, 08.03.2024), per a l’accés a l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial laboratoris d’humanitats (referència C04/24). [2024/3920]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb la persona aprovada en les proves selectives pel procediment de concurs oposició, del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil conservació de col·leccions científiques, corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022, convocades per la Resolució de 18 d’octubre de 2022 (BOE 02.11.2022). [2024/3724]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de cap del Servei de Control Intern, convocat per Resolució de 15 de març de 2024. [2024/3798]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de la Universitat Jaume I. [2024/3811]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés al grup A, subgrup A2, sector administració general, escala mitjana d’administració, denominació tècnic o tècnica mitjans d’administració, amb destinació en l’Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat, referència 24/43872. [2024/3904]