DOGV Ofertes d'ocupació pública

14 maig 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD de 3 de maig de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos d’infermers o infermeres inspectors de serveis sanitaris de l’Administració de la Generalitat (A2-S04), funcionaris o funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació obtinguda. [2024/4113]

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2024, de la Presidència del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPCS), de les bases i la convocatòria per a cobrir en propietat, mitjançant concurs intern, la direcció assistencial del servei d’urgències corresponent a la plantilla de personal funcionari. [2024/3929]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2024, de la directora gerenta de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d’Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), mitjançant la qual s’aprova la convocatòria dels processos selectius per a la cobertura definitiva del lloc de treball número 25 per torn lliure corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 i se’n dona publicitat. [2024/4231]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2024, de la directora gerenta de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d’Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), mitjançant la qual s’aprova la convocatòria dels processos selectius per a la cobertura definitiva del lloc de treball número 34 en torn lliure corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022. [2024/4232]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista definitiva de persones admeses i excloses, es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció i s’establix la data, hora i lloc de realització de l’exercici únic del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball núm. 189, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 de l’entitat esmentada. Convocatòria 2/2022.
[2024/3892]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista definitiva de persones admeses i excloses, es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció i s’establix la data, hora i lloc de realització de la totalitat d’exercicis del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball número 181 i 267 de l’IVC, taquiller o taquillera-ordenança, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2022 de l’esmentada entitat. Convocatòria 3/2023 [2024/3894]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista definitiva de persones admeses i excloses, es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció i s’establix la data, hora i lloc de realització de la totalitat d’exercicis del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball número 84 i 266 de l’IVC, administratiu o administrativa de gestió, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2022 de l’esmentada entitat, per torn de promoció interna entre el personal laboral fix de l’IVC. Convocatòria 2/2023. [2024/4311]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses, es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció i s’establix la data, l’hora i el lloc de realització de la totalitat d’exercicis del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball número 260 de l’IVC, coordinador o coordinadora tècnics de manteniment, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2020 de l’entitat indicada. Convocatòria 8/2023 [2024/3896]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses, es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció i s’establix la data, l’hora i el lloc de realització de la totalitat d’exercicis del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball número 259 de l’IVC, tècnic o tècnica superiors de gestió de personal, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2020 de l’entitat indicada. Convocatòria 7/2023 [2024/3897]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses, es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció i s’establixen la data, l’hora i el lloc de realització de la totalitat d’exercicis per al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball número 258 de l’IVC, tècnica o tècnic superiors de contractació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2020 de l’entitat indicada. Convocatòria 6/2023. [2024/3898]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses, es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció i s’establix la data, l’hora i el lloc de realització de la totalitat d’exercicis del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball número 262 de l’IVC, tècnic o tècnica superiors de gestió administrativa, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2022 de l’entitat indicada. Convocatòria 9/2023 [2024/3899]

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2024, de la directora general de l’Institut Valencià de Serveis Socials, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits de diverses categories. [2024/3723]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2024, de la gerència de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, per la qual es fa pública la data de celebració de l’exercici per a la cobertura del lloc oferit d’enginyer o enginyera tècnics agrícoles (COE 8/22), torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2024/4284]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2024, de la gerència de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Servicis d’Emergències, per la qual es fa pública la data de celebració de l’exercici per a la cobertura dels llocs oferits d’administratiu o administrativa (COE 6/22), administratiu o administrativa especialistes (COE 7/22) i tècnic o tècnica superiors (COE 10/22), torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2024/4225]

Anunci de l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici 2024. [2024/3830]

Anunci de l’extracte de la convocatòria i bases específiques per a proveir diverses places en propietat com a personal funcionari i laboral, contingudes en les ofertes d’ocupació pública corresponents als exercicis 2021 i 2022. [2024/3860]

Anunci de l’Ajuntament del Genovés sobre Bases de la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de Mestre/a d’Educació Infantil-Director/a de l’Escola Infantil Municipal de Primer Cicle, pel sistema de concurs-oposició. [2024/3859]

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 160/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4053]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 163/21, pertanyents al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de llanterneria, C2-03-07, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4066]

RESOLUCIÓ 7 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos d’especialistes en l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 13/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/4184]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòloga o tecnòlogo superiors per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Anàlisi ambiental de zones àrides». Referència: I-PAS-21/24. [2024/4196]

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòloga o tecnòleg per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada Materials compostos jeràrquics nanomaterial-resina-fibra. Referència: I-PAS-23/24. [2024/4162]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de març de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte temporal, una plaça de personal investigador en formació per a col·laborar amb el projecte «MEEBAI: A Methodology for Emotion-Aware Education Based on Artificial Intelligence», referència: I-PI 33-24 (DOGV 9840, 2 de maig de 2024). [2024/4234]

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual es publica la relació definitiva de l’aspirant que ha superat el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala oficials especialistes (referència C13/23) per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica, de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure (Resolució de 30 d’octubre de 2023, DOGV núm. 9720, de 08.11.2023). [2024/4041]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/3864]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/3986]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diverses línies d’investigació. [2024/3988]

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses, el tribunal de selecció, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic superior a l’àrea financera, comptable i estadística, pel sistema de concurs oposició (codi: 2021/P/FC/C/34) [2024/3686]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball d’analista programador o programadora, especialitat de sistemes - xarxes, complementària de la constituïda en les proves selectives de data 23 de setembre de 2021 (codi:2021/P/FC/C/16) per a la prestació de serveis en l’Àrea de Sistemes de la Informació i les Comunicacions, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. (Codi 2024/P/FI/ACON/9). [2024/4325]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses, l’òrgan tècnic de selecció, la data, l’hora i el lloc dels exercicis de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, categoria de tècnic diplomat de laboratori i tallers en l’àrea d’arquitectura, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs-oposició (codi: 2024/P/FC/C/5). [2024/4158]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament la relació dels aspirants, seleccionats per ordre de puntuació, que conformen la borsa de treball de tècnic o tècnica mitjans de laboratori (perfil dibuix), per a la prestació de serveis a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny, amb caràcter de funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació (codi 2023/P/FI/ACON/13). [2024/3685]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica l’oferta d’ocupació pública del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS) de 2024. [2024/3748]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica l’acord del Consell de Govern d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública del personal docent i investigador (PDI) per a 2024. [2024/3749]