DOGV Ofertes d'ocupació pública

03 maig 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 d’abril de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari sanitari de la categoria professional de personal facultatiu de diferents especialitats mèdiques d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. [2024/3764]

ACORD de 25 d’abril de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu i facultativa especialistes d’Hematologia i Hemoteràpia, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total aconseguida. [2024/3807]

ACORD de 24 d’abril de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de dietista nutricionista, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2024/3702]

ACORD de 25 d’abril de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de zelador o zeladora d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2024/3705]

ACORD de 24 d’abril de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en anatomia patològica, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total aconseguida. [2024/3708]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista definitiva de persones admeses i excloses, es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció i s’establix la data, hora i lloc de realització de la totalitat d’exercicis del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball número 256 de l’IVC, administratiu o administrativa de gestió, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2020 de l’esmentada entitat. Convocatòria 4/2023. [2024/3884]

Anunci de les bases de la convocatòria 24/11 per a cobrir dos places d’administratiu o administrativa per promoció interna, concurs oposició. [2024/3405]

Anunci de la modificació de l’oferta d’ocupació pública extraordinària per a l’estabilització d’ocupació temporal per a l’exercici 2022. [2024/3395]

Anunci sobre les bases i convocatòria per a constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de lloc d’inspector o inspectora de la Policia Local, en comissió de serveis. [2024/3514]

Edicte pel qual es fa pública la llista de persones admeses i excloses del procés per oposició, torn lliure, d’una plaça de periodista. [2024/3361]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos d’especialistes en l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 162/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3679]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 159/21, pertanyents al cos de serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala conducció de vehicles d’alts càrrecs, C2-02-01, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3766]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 161/21, pertanyents al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, C2-03, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3767]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador o investigadora júniors per a col·laborar amb les línies d’investigació finançades «BIG DATA ANALYTICAL per al diagnòstic de la hiperactivitat. IU Informàtica» i «Aprenentatge automàtic intel·ligent per al modelatge i anàlisi del negoci_DLSI». Referència: I-PI 37-24. [2024/3673]

RESOLUCIÓ de 17 d’abril de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/3559]

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diverses línies d’investigació.  [2024/3577]