DOGV Ofertes d'ocupació pública

13 maig 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2024, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats del personal funcionari docent del cos de mestres, convocat per la Resolució de 24 d’octubre de 2023. [2024/4203]

Correcció d’errades de l’anunci publicat en el DOGV núm. 9843 de 7 de maig de 2024 sobre Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a cobrir, en propietat, una plaça d’assessor/a jurídic/a, una plaça d’educador/a social i una plaça de psicòleg/a vacants en la plantilla del personal funcionari de la Mancomunitat Ombria de la Serra Requena. [2024/4102]

ACORD d’1 de maig de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos d’especialistes en salut pública de l’Administració de la Generalitat (C1-S02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació aconseguida. [2024/4034]

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2024, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, per la qual s’aprova la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos superior de gestió arxivística, biblioteconomia i documentació de l’Administració de la Generalitat, escala tècnica de fons documentals, convocatòria 23/22, i la composició de la comissió de selecció. [2024/3636]

RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2024, de la directora general de l’Institut Valencià de Serveis Socials, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits de la categoria d’administratiu i administrativa. [2024/3508]

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2024, del director general del Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al resultat final de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir, com a personal laboral fix, un lloc de pianista repertorista corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’entitat de 2021. [2024/4122]

RESOLUCIÓ de 9 de maig 2024, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en la categoria de cap del Servei d’Emissions i se’n fa pública la convocatòria. [2024/4186]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat dos places d’administratiu o administrativa, personal laboral fix.  Procés d’estabilització. [2024/3774]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça de tècnic o tècnica mitjans de tecnologia, personal laboral fix. Procés d’estabilització. [2024/3776]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça de traductor o traductora de valencià/comunicació, personal laboral fix. Procés d’estabilització. [2024/3778]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça d’adjunt o adjunta de gestió cultural-SAC, personal laboral fix. Procés d’estabilització. [2024/3781]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça de tècnic o tècnica d’animació juvenil, personal laboral fix. Procés d’estabilització. [2024/3784]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça d’animador-informador juvenil o animadora-informadora juvenil, personal laboral fix. Procés d’estabilització. [2024/3785]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça d’animador o animadora-SAC, personal laboral fix. Procés d’estabilització. [2024/3786]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça d’animador o animadora de biblioteca, personal laboral fix. Procés d’estabilització. [2024/3788]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça de monitor o monitora de gimnàstica rítmica - controlador o controladora d’escoles esportives, personal laboral fix. Procés d’estabilització. [2024/3789]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça de personal laboral fix, enginyer tècnic industrial i de prevenció riscos laborals o enginyera tècnica industrial i de prevenció riscos laborals (jornada parcial), classificació: tècnic o tècnica mitjans. Procés d’estabilització. [2024/3791]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça de tècnic o tècnica de so audiovisual, personal laboral fix. Procés d’estabilització. [2024/3792]

Anunci sobre l’aprovació de les bases de la convocatòria del procés de selecció per a la provisió d’una plaça en propietat d’administratiu o administrativa per promoció interna. [2024/3522]

Edicte sobre extracte de les bases de dos borses de treball d’oficial o oficiala de primera electricista, grup C, subgrup C1.  [2024/3569]

Edicte sobre extracte de les bases de dos borses de treball d’enginyeria tècnica d’obres públiques, grup A, subgrup A2. [2024/3570]

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses del procés selectiu per a l’ingrés en l’escala bàsica de consergeria i suport (referència CM-02/24), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial consergeria de la Universitat d’Alacant pel sistema general d’accés lliure. (R 01.03.2024; DOGV 9805, 08.03.2024). [2024/4040]

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses per al procés selectiu per a l’ingrés en l’escala auxiliar (referència CM-01/24), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració general, pel sistema general d’accés lliure (R 01.03.2024; DOGV 9805, 08.03.2024). [2024/4095]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/3793]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a les funcionàries i els funcionaris de carrera del grup A (subgrup A2) de l’escala tècnica mitjana d’informàtica, sector d’administració especial, d’aquesta universitat. [2024/3915]

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb les persones aprovades en les proves selectives pel procediment de concurs oposició, del grup A (subgrup A2), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica mitjana d’informàtica, (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022) convocades per la Resolució de 4 d’octubre de 2022 (BOE 20.10.2022). [2024/3978]

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a les funcionàries i els funcionaris de carrera del grup A (subgrup A2) de l’escala de gestió universitària i del grup C (subgrup C1) de l’escala administrativa, sector d’administració general, d’aquesta universitat. [2024/4000]

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant amb destinació en el Servei de Gestió Pressupostària i Patrimonial, amb referència: 2023/33943. [2024/4002]

Correcció d’errades de l’anunci de l’oferta d’ocupació pública ordinària de l’any 2022, per a la cobertura indefinida per convocatòria pública del lloc 5F, inclòs en la relació de llocs de treball de la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani, dins de l’àrea d’investigació forestal. [2024/3533]

Anunci del procés selectiu per a la cobertura indefinida, per convocatòria pública, del lloc 5_F inclòs en la relació de llocs de treball de la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani, dins de l’Àrea d’Investigació Forestal. EXP-12/24. [2024/3534]

Anunci de publicació d’obertura termini Informació de publicació de l’obertura de termini de presentació de sol·licituds en els procediments per a la selecció de diverses places mitjançant contracte indefinit, dins de l’Oferta Pública d’Ocupació 2022. [2024/4049]