DOGV Ofertes d'ocupació pública

06 maig 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de l’Acord de 25 d’abril de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu i facultativa especialistes d’Hematologia i Hemoteràpia d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació total aconseguida. [2024/3960]

Anunci de la convocatòria de borsa de treball per a la contractació laboral temporal en el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPCS), en la categoria professional de facultativa o facultatiu especialistes en Farmàcia Hospitalaria. [2024/3493]

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2024, de la presidenta de l’Institut Valencià de Serveis Socials, per la qual es declara deserta la convocatòria del procés selectiu per a la proposta i el nomenament de la Direcció Adjunta d’Atenció a les Persones de l’Institut Valencià de Serveis Socials. [2024/3507]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la Comissió de Seguiment de les Borses d’Ocupació Temporal. [2024/3675]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de fontaneria, C2-03-07, sector administració especial, convocatòria 177/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3692]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos de servicis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de lampisteria, C2-03-07, sector administració especial, convocatòria 178/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3693]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es modifica la relació definitiva de persones aspirants aprovades corresponent a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració general de l’Administració de la Generalitat, escala orientador laboral d’ocupació A2-01-01, sector administració general, convocatòria 133/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3694]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria en informàtica de l’Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòria 5/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3696]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria en informàtica de l’Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòria 6/22, promoció in-terna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3698]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen les destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos d’especialistes en l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 13/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/3704]

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2024, del Rectorat, per la qual es fa pública la llista amb les persones aprovades en el procés selectiu, per concurs, del grup A (subgrup A1), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica superior d’informàtica, corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022, convocades per la Resolució de 5 d’octubre de 2022 (BOE 21.10.2022). [2024/3629]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2024, de la rectora de la Universitat de València, per la qual es disposa la publicació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2024, relativa a places dels cossos docents universitaris i de professorat permanent laboral. [2024/3742]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, del director gerent de l’Empresa Municipal de Transports, per la qual es convoquen dos borses de treball. [2024/3721]