DOGV Ofertes d'ocupació pública

02 maig 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 17 d’abril de 2024, de la gerenta de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM número 77, tècnic o tècnica d’atenció al públic, amb classificació A20 E040, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 22/2021. [2024/3414]

RESOLUCIÓ de 17 d’abril de 2024, de la gerenta de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives, però que no han resultat adjudicatàries, del lloc número 77, tècnic o tècnica d’atenció al públic, amb classificació A20 E040, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 22/2021. [2024/3415]

Extracte de les bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu d’estabilització de l’ocupació temporal per a la provisió en propietat d’una plaça de treballador o treballadora socials i una altra plaça d’educador o educadora socials. [2024/3457]

Anunci sobre les bases que regiran la convocatòria per a cobrir una plaça de tècnic o tècnica d’administració general, del subgrup A1, vacant en la plantilla de personal funcionari, per concurs oposició. [2024/3396]

Anunci de la convocatòria 24/09 per a cobrir per personal funcionari de carrera una plaça d’educador o educadora infantil, torn lliure per concurs oposició. [2024/3306]

Anunci de les bases de la convocatòria 24/10, per a cobrir per personal funcionari de carrera una plaça d’educador o educadora infantils per concurs oposició de promoció interna. [2024/3359]

Anunci sobre nomenaments com a personal funcionari de carrera d’una tècnica superior de turisme, A1, i d’un tècnic d’administració especial periodista, A2. [2024/3313]

Anunci sobre les bases que han de regir la cobertura definitiva de diverses places en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal, segons la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2024/3278]

Anunci de l’oferta pública d’ocupació per a 2024. [2024/3341]

Anunci de la convocatòria per a la provisió en propietat amb caràcter de personal funcionari de carrera, mitjançant el sistema d’oposició lliure, d’una plaça d’agent de la policia local. [2024/3338]

Anunci sobre aprovació de les bases generals i convocatòria del procés selectiu d’estabilització de l’ocupació temporal del personal funcionari i laboral pel sistema de concurs. [2024/3303]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia i Interior, convocatòria número 74/2024. [2024/3715]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), convocatòria número 75/2024. [2024/3716]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, convocatòria número 76/2024. [2024/3719]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, convocatòria número 77/2024. [2024/3720]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 78/2024. [2024/3722]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 79/2024. [2024/3762]

RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòleg o tecnòloga superiors per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Tecnologies emergents per a la gestió del turisme». Referència: I-PAS-19/24. [2024/3509]

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte temporal una plaça de personal investigador en formació per a col·laborar amb el projecte «MEEBAI: A Methodology for Emotion-Aware Education Based on Artificial Intelligence» del Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques. Referència: I-PI 33-24. [2024/3587]

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte temporal, una plaça de personal investigador en formació per a col·laborar amb el projecte «Rewiring de Grafs Unificat i Escalable per a Grans Xarxes» del Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. Referència: I-PI 35-24. [2024/3591]

CORRECCIÓ d’errades de 26 d’abril de 2024, de la Resolució de 17 d’abril de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i es convoca a la realització del primer exercici de les proves selectives per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema de concurs oposició. Referència C16/23. [2024/3706]

Anunci de l’extracte de bases de les quatre convocatòries que han de regir els processos de selecció. [2024/3287]