DOGV Ofertes d'ocupació pública

02 febrer 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Benicàssim. Modificació de la relació de llocs de treball. [2021/659] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, torn d’accés lliure, convocatòria 31/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/766] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, torn de promoció interna, convocatòria 32/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/767] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (convocatòria número 7/2021). [2021/831] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

RESOLUCIÓ del lletrat major-secretari general de les Corts Valencianes sobre el procés abreujat de caràcter públic obert al personal funcionari de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal dels llocs de treball números 3508 i 3509, tècnic mitjà o tècnica mitjana d’aplicacions, adscrits al Servei de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. [2021/839] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

Ajuntament de Benicàssim. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2020. [2021/658] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig. Extracte de les bases de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d’adjunt o adjunta a cap del Servei d’Intervenció. [2021/652] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

Ajuntament de Xirivella. Llista provisional de persones admeses i excloses en el procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic o tècnica superiors d’activitats esportives. [2021/663] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2020. [2021/653] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2021,de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial informàtica en la Universitat Permanent del Vicerectorat d’Estudis i Formació de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència C08/20. [2021/587] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 1573, de secretari o secretària degans. [2021/615] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 1778, de secretari o secretària degans. [2021/616] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal per al projecte: «Conveni per a la realització d’activitats formatives i d’investigació, CPI-21-025». [2021/719] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme. Projectes del Grup d’Investigació de l’Institut de Materials Avançats (INAM) de la Universitat Jaume I. [2021/803] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

RESOLUCIÓ de 27 de gener, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme. Projecte de la Universitat Jaume I:«Impuls de l’ètica de la investigació en l’UJI: codi de bones pràctiques en investigació i comitè d’ètica de la investigació». [2021/802] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria/escala tècnica, diplomat o diplomada de laboratori i tallers, pel sistema de concurs oposició convocades per la Resolució de 3 de desembre de 2019. Codi: 2019/P/FC/C/9. [2021/633] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria/escala técnica, diplomat o diplomada de laboratori i tallers, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 29 de novembre de 2019. Codi: 2019/P/FC/C/6. [2021/632] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnica superior de laboratori, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 3 de desembre de 2019. Codi: 2019/P/FC/C/13. [2021/634] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)
- vegeu text

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de l’aspirant que ha superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnica superior de suport a la investigació, pel sistema de concurs oposición, convocades per la Resolució de 12 de febrer de 2020. Codi: 2020/P/FC/C/1. [2021/635] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

Ajuntament d’Olocau. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Benlloc per a l’adhesió a la borsa de treball d’agent d’ocupació i desenvolupament local. [2021/836] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual, en execució de sentència, s’inclou un aspirant en la llista de seleccionats en el procediment selectiu per a accés al cos de catedràtics d’Ensenyament Secundari, convocat per Ordre de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació. [2021/731] (DIARI nº 9009, de 01.02.2021)