DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 febrer 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir dues places d’inspectors o inspectores de policia local. [2021/998] (DIARI nº 9014, de 05.02.2021)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es declara deserta la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de la direcció del Servei de Fiscalització (LD/01/2020). [2021/966] (DIARI nº 9014, de 05.02.2021)

Ajuntament d’Onda. Oferta d’ocupació pública extraordinària per estabilització d’ocupació temporal per a l’exercici 2020. [2021/907] (DIARI nº 9014, de 05.02.2021)

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Valorización de un nuevo procedimiento de síntesis asistida por microondas de sílice porosa (VALORASIO). CPI-20-482», finançat per l’Agència Valenciana d’Innovació -AVI. [2021/754] (DIARI nº 9014, de 05.02.2021)

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Valorización de un nuevo procedimiento de síntesis asistida por microondas de sílice porosa (VALORASIO). CPI-20-483», finançat per l’Agència Valenciana d’Innovació -AVI. [2021/755] (DIARI nº 9014, de 05.02.2021)

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Ensayo de la aplicación de un biocida híbrido contra la mosca blanca (bemisia tabaci), (nano-BT). CPI-20-484», finançada pel FEADER, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación i la Generalitat Valenciana. [2021/756] (DIARI nº 9014, de 05.02.2021)

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Ensayo de control ecológico de hongos de la madera de la vid en vivero y campo mediante el uso de la disolución aquactiva. (AQUA-VID). CPI-20-485», finançada por el FEADER, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Generalitat Valenciana. [2021/757] (DIARI nº 9014, de 05.02.2021)

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Astrofísica relativista computacional. CPI-20-492» finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2021/758] (DIARI nº 9014, de 05.02.2021)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnics i tècniques auxiliars de laboratori i tallers, pel sistema de concurs oposición, (convocatòria de 3 de febrer de 2020). Codi: 2019/P/FC/C/17. [2021/864] (DIARI nº 9014, de 05.02.2021)

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica diplomats de laboratori i tallers, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 3 de desembre de 2019. Codi: 2019/P/FC/C/10. [2021/960] (DIARI nº 9014, de 05.02.2021)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica la relació de llocs de treball de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. [2021/1009] (DIARI nº 9014, de 05.02.2021)