DOGV Ofertes d'ocupació pública

15 febrer 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 98/2020, de 16 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria en informàtica, A1-06, sector administració especial, convocatòria 149/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/1182] (DIARI nº 9019, de 12.02.2021)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2021/1127] (DIARI nº 9019, de 12.02.2021)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Procesado y cuantificación metabolómica de 200 muestras de suero y 200 muestras de orina. CPI-20-497». [2021/920] (DIARI nº 9019, de 12.02.2021)

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu de promoció interna per a l’accés a escales del grup A, subgrup A1. Referència PI-01/20. [2021/1242] (DIARI nº 9019, de 12.02.2021)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «De la física del LHC a las claves del universo primordial en la era de los datos. CPI-20-498». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2017-033). [2021/922] (DIARI nº 9019, de 12.02.2021)

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Creación de la Cátedra de Economía Feminista durante el ejercicio 2017. CPI-20-505». [2021/927] (DIARI nº 9019, de 12.02.2021)

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Chemical engineering of functional stable metal-organic frameworks: porous crystals and thin film devices. (CHEM-FS-MOF). CPI-20-502». [2021/923] (DIARI nº 9019, de 12.02.2021)

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, del Rectorat de la Universitat Jaume I, de correcció d’errades de la Resolució de 21 de desembre de 2020, del Rectorat, per la qual es fa pública la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis d’aquesta universitat. [2021/1148] (DIARI nº 9019, de 12.02.2021)

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es resol la publicació de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis. [2021/1205] (DIARI nº 9019, de 12.02.2021)

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Projecte d’investigació 125 anys dels estudis de química a la Universitat de València. CPI-21-032». [2021/928] (DIARI nº 9019, de 12.02.2021)

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs públic per a la provisió de places de personal contractat doctor, destinades a la incorporació de personal investigador doctor que haja finalitzat el Programa Ramón y Cajal i haja obtingut el certificat I3. Convocatòria número 2/2020. [2021/1016] (DIARI nº 9019, de 12.02.2021)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen diverses places pel sistema de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtics i catedràtiques d’universitat. [2021/1202] (DIARI nº 9019, de 12.02.2021)