DOGV Ofertes d'ocupació pública

22 febrer 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es declara desert el lloc número 15912, anunciat en la convocatòria 84/2020. [2021/1460] (DIARI nº 9024, de 19.02.2021)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fault tolerant molecular spin processor. (FATMOLS). CPI-21-024». [2021/1208] (DIARI nº 9024, de 19.02.2021)

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Molecule-induced control over 2D materials (MOL-2D). CPI-21-023». [2021/1210] (DIARI nº 9024, de 19.02.2021)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Aïllament, identificació i selecció de microorganismes enològics. CPI-21-009». [2021/1213] (DIARI nº 9024, de 19.02.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Upgrade del detector atlas: electrónica del tile calorimeter y explotación del programa de física. CPI-21-022», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2021/1211] (DIARI nº 9024, de 19.02.2021)

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Física nuclear y de hadrones a energías intermedias. CPI-21-013», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2021/1212] (DIARI nº 9024, de 19.02.2021)

Ajuntament d’Agullent. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d’administratiu o administrativa d’administració general. [2021/1363] (DIARI nº 9024, de 19.02.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es prorroga el termini de presentació de sol·licituds de les accions formatives de l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES). [2021/1535] (DIARI nº 9024, de 19.02.2021)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es procedeix a la modificació de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis. [2021/1355] (DIARI nº 9024, de 19.02.2021)