DOGV Ofertes d'ocupació pública

01 febrer 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Convocatòria i bases específiques que regiran les proves selectives per a la cobertura en propietat d’una plaça de personal laboral, coordinador o coordinadora de biblioteca, per a la consolidació de l’ocupació temporal. [2021/588] (DIARI nº 9008, de 29.01.2021)

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el procediment d’accés al cos d’inspectors d’educació, convocat per Ordre 1/2020, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2021/726] (DIARI nº 9008, de 29.01.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés al cos especialistes en delineació de l’Administració de la Generalitat, C1-05, sector administració especial, convocatòria 140/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/181] (DIARI nº 9008, de 29.01.2021)

Ajuntament de Carlet. Bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a proveir quatre places d’oficial o oficiala de la policia local. [2021/623] (DIARI nº 9008, de 29.01.2021)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l’Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 28/19, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/178] (DIARI nº 9008, de 29.01.2021)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l’Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 29/19, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/179] (DIARI nº 9008, de 29.01.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos especialistes en delineació de l’Administració de la Generalitat, C1-05, sector administració especial, convocatòria 141/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/182] (DIARI nº 9008, de 29.01.2021)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es modifiquen els aspirants en la llista definitiva per a les proves selectives d’accés per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 79/18, pertanyents al cos superior tècnic de seguretat i salut en el treball de l’Administració de la Generalitat, A1-09, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/747] (DIARI nº 9008, de 29.01.2021)

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’ajorna la realització del primer exercici de les proves selectives de les convocatòries 3/18 i 4/18, que pertanyen al cos superior tècnic d’enginyeria en informàtica A1-06; la convocatòria 9/18, que pertany al cos superior tècnic d’activitat física i esport A1-22, i les convocatòries 79/18 i 80/18, que pertanyen al cos superior tècnic de seguretat i salut en el treball A1-09, la celebració dels quals estava prevista per al dia 13 de febrer de 2021. [2021/794] (DIARI nº 9008, de 29.01.2021)

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca un concurs per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, tècnic o tècnica de sistemes (PF1298), amb destinació en l’Àrea de Sistemes d’Informació i les Comunicacions d’aquesta universitat. Codi: 2020/P/FC/CM/11. [2021/558] (DIARI nº 9008, de 29.01.2021)

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca un concurs per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, tècnic o tècnica de sistemes, administrador o administradora de base de dades (PF279), amb destinació en l’Àrea de Sistemes d’Informació i les Comunicacions d’aquesta universitat. Codi: 2020/P/FC/CM/12. [2021/559] (DIARI nº 9008, de 29.01.2021)

CORRECCIÓ d’errades del Decret 198/2020, de 4 de desembre, del Consell, d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de 2020 per a personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública [2021/771] (DIARI nº 9008, de 29.01.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de la categoria/escala tècnic o tècnica superiors prevenció de riscos laborals, per a la prestació de serveis al Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. Codi 2020/P/FI/ACON/13. [2021/567] (DIARI nº 9008, de 29.01.2021)