DOGV Ofertes d'ocupació pública

05 febrer 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Albal. Convocatòria i bases del procés selectiu per a la provisió de quatre places d’agent de policia local. [2021/820] (DIARI nº 9013, de 04.02.2021)

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial agrícola forestal, en l’Estació Biològica Les Torretes, de l’Institut Universitari d’Investigació CIBIO, pel sistema general d’accés lliure. Referència C04/20. [2021/706] (DIARI nº 9013, de 04.02.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat de 2021. [2021/866] (DIARI nº 9013, de 04.02.2021)

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2021, del síndic major, per la qual s’ordena publicar l’Acord de data 21 de gener de 2021, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, relatiu a l’ampliació del termini previst en la base huitena de la convocatòria 04/2020, concurs específic per a la provisió del lloc de treball número 104, ajudant de gestió administrativa i contractació, i de la convocatòria 05/2020, concurs específic per a la provisió del lloc de treball número 13, tècnic o tècnica d’organització i coordinació de sistemes i tecnologies de la informació, de la relació de llocs de treball de la institució. [2021/692] (DIARI nº 9013, de 04.02.2021)

RESOLUCIÓ d’11de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Intervenciones “sabias”: mejorando y diseminando los tratamientos psicológicos desde el laboratorio a la sociedad (INTERSABIAS). CPI-20-464». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2018-110). [2021/700] (DIARI nº 9013, de 04.02.2021)

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Aplicaciones de aislantes topológicos a espintrónica y termoelectricidad (TOPSPIN). CPI-20-447». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2020-016). [2021/701] (DIARI nº 9013, de 04.02.2021)

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Células solares tándem si/perovskita de alta eficiencia - extra large. CPI-20-480», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i pel Ministeri de Ciència i Innovació. [2021/704] (DIARI nº 9013, de 04.02.2021)

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Convenio de colaboración entre la Universitat de València y la Fundación banco Bilbao Vizcaya Argentaria para el pago de la ayuda concedida en el marco del programa logos fundación BBVA de ayudas a la investigación en el área de estudios clásicos. Proyecto: “Casarse en el Egipto romano. Documentos dotales en papiros.” CPI-20-478». [2021/702] (DIARI nº 9013, de 04.02.2021)

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevas interacciones en la frontera de altas energías. CPI-20-479». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2017-053). [2021/703] (DIARI nº 9013, de 04.02.2021)