DOGV Ofertes d'ocupació pública

16 febrer 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Albaida. Bases especifiques i convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat una plaça d’agent de policia local i per a la formació d’una borsa de treball temporal. [2021/1176] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&sig=001281/2021”>RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament d’assessors i assessores de formació dels centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana. [2021/1279] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&sig=001284/2021”>RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació del cos superior tècnic de psicologia, A1-20, sector d’administració especial, corresponent a l’OOP-2016. [2021/1078] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&sig=001282/2021”>RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en la prova extraordinària de coneixements de valencià de nivell C1 dins del procediment selectiu d’ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. [2021/1287] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&sig=001283/2021”>RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d’ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. [2021/1289] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&sig=001295/2021”>Ajuntament de Chiva. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de dues places d’agent de policia local en el marc d’un procés de consolidació d’ocupació temporal. [2021/1171] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&sig=001285/2021”>RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació del cos superior tècnic de medicina de l’Administració, A1-24, sector d’administració especial, corresponent a l’OOP-2016. [2021/1079] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&sig=001299/2021”>RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2021, del Rectorat, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 2552, de cap del Servei de Transferència i Innovació d’aquesta universitat. [2021/422] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&sig=001286/2021”>RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació del cos superior de gestió d’enginyeria tècnica agrícola, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector d’administració especial, corresponent a l’OOP-2016. [2021/1080] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&sig=001305/2021”>Mancomunidad el Xarpolar. Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la selecció de personal funcionari per a cobrir les places de treballadors i treballadores socials. [2021/1276] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&sig=001287/2021”>RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació del cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector d’administració especial, corresponent a l’OOP-2016. [2021/1081] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&sig=001288/2021”>RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació en llocs de treball de l’agrupació professional funcionarial de serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat APF-05-01, corresponent a l’OOP-2016. [2021/1082] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&sig=001303/2021”>RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Let’s save Gadoria falukei, a critically endangered and very singular plant species recently discovered in southern Europe. CPI-21-010». [2021/1006] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&sig=001291/2021”>RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos A2-11, convocatòries 95/18 i 96/18. [2021/1180] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&sig=001289/2021”>RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia, A1-20, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 20/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/1109] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&sig=001290/2021”>RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 14/16, i torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 15/16, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016. [2021/1110] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&sig=001297/2021”>Ajuntament de Sueca. Convocatòria i bases per a la provisió en propietat de diverses places de funcionari o funcionària. [2021/1295] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&sig=001296/2021”>Ajuntament de Petrer. Modificació de les bases específiques que regiran la convocatòria per a proveir en propietat cinc places d’agent de la policia local. [2021/1305] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es constitueix la comissió de selecció A2-4-E, encarregada de l’elaboració i correcció de la part comuna en els exercicis de les proves selectives d’accés, mitjançant processos d’estabilització d’ocupació, per als cossos/escales A2-04-01, A2-11 i A2-16-02, d’administració especial, de les convocatòries derivades de les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/1183] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

RESOLUCIÓ de 11 de febrer de 2021, de la directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, de la convocatòria pública d’ocupació per a la contractació d’una persona responsable superior de gestió en la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. [2021/1293] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 2549, de cap del Servei d’Esports d’aquesta universitat. [2021/420] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estrategias motivacionales en la intervención con hombres con problemas de consumo de alcohol y otras drogas condenados por violencia de género: un estudio experimental. CPI-20-500». [2021/1005] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estrategias motivacionales en la intervención con hombres con problemas de consumo de alcohol y otras drogas condenados por violencia de género: un estudio experimental. CPI-20-499». [2021/1003] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Actividad del eje hipotalamo-hipofiso-adrenal, adaptación al estrés y vulnerabilidad cognitiva: relevancia de la edad y el sexo. CPI-21-005», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2021/1004] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de métodos analíticos sostenibles para la determinación de trazas de tetrahidrocannabinol (THC) en productos cosméticos mediante técnicas de extracción. CPI-21-027» Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (AICO/2020/045). [2021/1007] (DIARI nº 9020, de 15.02.2021)