DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 febrer 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

  Ajuntament de Nules. Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’auxiliar d’administració general. [2021/994] (DIARI nº 9015, de 08.02.2021)

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de metge o metgessa de la Unitat d’Hospitalització a Domicili, gestionades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/901] (DIARI nº 9015, de 08.02.2021)

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2021 de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants d’infermer o infermera especialistes obstétricoginecològics d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/870] (DIARI nº 9015, de 08.02.2021)

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants d’òptic o òptica optometristes gestionades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/903] (DIARI nº 9015, de 08.02.2021)

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de tècnic o tècnica en manteniment d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/904] (DIARI nº 9015, de 08.02.2021)

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2021 de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en documentació sanitària d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/906] (DIARI nº 9015, de 08.02.2021)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fan públiques les llistes definitives amb el nom de les persones aprovades en les proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), sector d’administració general, pel torn lliure, escala administrativa convocades, per la Resolució de 6 de novembre de 2018. [2021/991] (DIARI nº 9015, de 08.02.2021)

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de tècnic o tècnica especialistes en anatomia patològica d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/911] (DIARI nº 9015, de 08.02.2021)

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en la categoria de cap de redacció, i se’n fa pública la convocatòria. [2021/1034] (DIARI nº 9015, de 08.02.2021)

Ajuntament de Xeraco. CORRECCIÓ d’errades en les bases del procediment selectiu per a cobrir en propietat una plaça d’administratiu o administrativa. [2021/967] (DIARI nº 9015, de 08.02.2021)

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s’aprova inicialment la relació de llocs de treball del Servei Comú Processal de l’Arxiu Judicial Territorial de la Comunitat Valenciana, Depòsit de Peces de Convicció i Vehicles. [2021/1040] (DIARI nº 9015, de 08.02.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica el nomenament d’un nou membre del tribunal qualificador de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, denominació especialista tècnic informàtic, perfil aplicacions, convocat per la Resolució rectoral de 20 de juliol de 2020. Referència 2020/24341. [2021/948] (DIARI nº 9015, de 08.02.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica el nomenament d’un nou membre del tribunal qualificador de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, denominació especialista tècnic de taller, perfil pintura, convocat per la Resolució rectoral amb data de 20 de juliol de 2020. Referència 2020/24362. [2021/950] (DIARI nº 9015, de 08.02.2021)