DOGV Ofertes d'ocupació pública

17 febrer 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Rafal. Convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça d’agent de la policia local. [2021/1269] (DIARI nº 9021, de 16.02.2021)

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos A1-04, convocatòries 129/18 i 130/18. [2021/1249] (DIARI nº 9021, de 16.02.2021)

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Resultados del modelo de las escuelas de segunda oportunidad (E2O) acreditadas en España en respuesta al abandono escolar temprano y al desempleo juvenil. CPI-21-001». [2021/1055] (DIARI nº 9021, de 16.02.2021)

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Reto en física de sabor: el experimento desafía la teoría. CPI-21-002». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2019-113). [2021/1056] (DIARI nº 9021, de 16.02.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 636, de secretari o secretària degans de la Facultat de Química. [2021/1253] (DIARI nº 9021, de 16.02.2021)

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Explainable AI pipelines for big copernicus data. (DEEPCUBE). CPI-21-004». [2021/1059] (DIARI nº 9021, de 16.02.2021)

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio sobre la enseñanza de las ciencias en educación infantil y primaria. Propuesta de mejora. CPI-21-003», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2021/1057] (DIARI nº 9021, de 16.02.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Contrato para la realización de un estudio entre la empresa EMIVASA, Empresa mixta valenciana de aguas, SA, y la Universitat de València - Estudi General. Proyecto AIXETA. CPI-21-007». [2021/1060] (DIARI nº 9021, de 16.02.2021)

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial llengües en el Servei de Relacions Internacionals, pel sistema general d’accés lliure. Referència C05/20. [2021/1309] (DIARI nº 9021, de 16.02.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució rectoral 00063/2021, de 18 de gener, de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, la composició del tribunal i la data de realització dels exercicis, de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, denominació especialista tècnic de laboratori. Referència 2020/24354. [2021/1246] (DIARI nº 9021, de 16.02.2021)

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial llengües en el Servei de Relacions Internacionals, pel sistema general d’accés lliure. Referència C06/20. [2021/1310] (DIARI nº 9021, de 16.02.2021)