DOGV Ofertes d'ocupació pública

12 febrer 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Aldaia. Bases del procediment selectiu per a la provisió del lloc d’arquitecte o arquitecta, reservat a personal funcionari de carrera obert a altres administracions públiques. [2021/983] (DIARI nº 9018, de 11.02.2021)

Ajuntament de la Pobla de Farnals. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de sis places d’agent de policia local. [2021/1096] (DIARI nº 9018, de 11.02.2021)

Ajuntament d’Oliva. Modificació de les bases del procediment selectiu per a la provisió en propietat de quatre places d’agent de policia local per consolidació d’ocupació temporal. [2021/1131] (DIARI nº 9018, de 11.02.2021)

Ajuntament de Beniparrell. Bases i convocatòria del procediment selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte o arquitecta. [2021/1063] (DIARI nº 9018, de 11.02.2021)

Ajuntament de Callosa de Segura. CORRECCIÓ d’errades de les bases que regeixen el procediment de promoció interna per a cobrir dues places d’oficial o oficiala de policia local. [2021/1194] (DIARI nº 9018, de 11.02.2021)

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés al cos d’advocats de la Generalitat, A1-02, torn lliure, convocatòria 170/18, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/1162] (DIARI nº 9018, de 11.02.2021)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial Imatge i Comunicació, en la Unitat de Comunicació, pel sistema general d’accés lliure. Referència A02/20. [2021/979] (DIARI nº 9018, de 11.02.2021)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca una plaça de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. Referència 00224/2021. [2021/1098] (DIARI nº 9018, de 11.02.2021)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala especialista d’arxius, biblioteques i centres de la documentació, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial biblioteques i arxiu, en el Servei de Registre i Arxiu, pel sistema general d’accés lliure. Referència C08/19. [2021/1070] (DIARI nº 9018, de 11.02.2021)

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sistema para el registro de personas, actividades y seguimiento en los centros de la fundación AMIGÓ. CPI-20-501». [2021/881] (DIARI nº 9018, de 11.02.2021)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Enhancing research and innovation capacity of tubitak mam food institute on management of mycotoxigenic fungi and mycotoxins. (MYCOTWIN). CPI-20-496». [2021/880] (DIARI nº 9018, de 11.02.2021)

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «AS4EDI2020 Action: Implementation of the CEF eDelivery AS4 Profile across Europe. CPI-20-504». [2021/882] (DIARI nº 9018, de 11.02.2021)

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Improving health, wellbeing and equality by evidenced-based urban policies for tackling energy poverty. (WELLBASED). CPI-20-507». [2021/883] (DIARI nº 9018, de 11.02.2021)

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2021, del Rectorat de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen places de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtic o catedràtica d’universitat. [2021/1087] (DIARI nº 9018, de 11.02.2021)

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Regulación de las condiciones para el pago de la ayuda concedida en el marco de la convocatoria 2019 de becas Leonardo a investigadores y creadores culturales. “Quimioexcitación cuántica: mecanismos químicos de enfermedades de origen desconocido”. CPI-20-508». [2021/884] (DIARI nº 9018, de 11.02.2021)