DOGV Ofertes d'ocupació pública

03 febrer 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Villena. Modificació de la convocatòria del procés selectiu en tramitació, per a cobrir places d’oficial del policia local. [2021/875] (DIARI nº 9011, de 02.02.2021)

Ajuntament de Xeresa. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’agent de la policia local. [2021/679] (DIARI nº 9011, de 02.02.2021)

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2021, de la directora i el gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 99, cap de comunicació, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017 (convocatòria 1/2020). [2021/835] (DIARI nº 9011, de 02.02.2021)

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2021, de la directora i el gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 71, tècnic o tècnica de gestió administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017 (convocatòria 2/2020). [2021/837] (DIARI nº 9011, de 02.02.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «La reutilización del agua en el marco de la economía circular: estudio de viabilidad de los proyectos mediante valoración monetaria de los beneficios sociales y ambientales. CPI-20-465» Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (AICO/2020/051). [2021/575] (DIARI nº 9011, de 02.02.2021)

Fundació Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània. Convocatòria d’un procés de selecció en règim de concurrència competitiva per la creació d’una borsa d’ocupació temporal extraordinària de personal administratiu. [2021/694] (DIARI nº 9011, de 02.02.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «La reutilización del agua en el marco de la economía circular: estudio de viabilidad de los proyectos mediante valoración monetaria de los beneficios sociales y ambientales. CPI-20-466» Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (AICO/2020/051). [2021/576] (DIARI nº 9011, de 02.02.2021)

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «La reinvenció digital dels partits polítics en Europa. CPI-20-475» Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (AICO/2020/201). [2021/579] (DIARI nº 9011, de 02.02.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Acuerdo de cooperación para el fomento y la difusión de temáticas relacionas con la transformación del modelo económico de la Comunidad Valenciana a través de la cátedra de transformación del modelo económico. CPI-20-503». [2021/577] (DIARI nº 9011, de 02.02.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 19 de gener de 2021, de la Universitat de Valencia, per la qual es fa l’oferta pública de tres places de tècnic o tècnica bàsics en edició transmedial d’aquest organismo, amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desenvolupament i implantació de sistemes transmedials per a la promoció de capacitats formatives, científiques i tecnològiques (Projecte Covid). CPI-21-015». [2021/824] (DIARI nº 9011, de 02.02.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Física de partículas en el LHC y las factorías de sabor. CPI-20-467», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2021/578] (DIARI nº 9011, de 02.02.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 19 de gener de 2021, de la Universitat de Valencia, per la qual es fa l’oferta pública de dues places de tècnic o tècnica superiors en desenvolupament de plataformes multimèdia interactives d’aquest organismo, amb contracte laboral temporal. Projecte: «Análisis, diseño, implementación y despliegue completo de un sistema de cartografía de interiores, con navegación, accesible vía web para todos los centros de la Universitat de València. CPI-21-016». [2021/823] (DIARI nº 9011, de 02.02.2021)

Fundació Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània. Convocatòria del procés de selecció en règim de concurrència competitiva per a la creació d’una borsa d’ocupació temporal extraordinària d’oficial o oficiala de serveis auxiliares de laboratori. [2021/695] (DIARI nº 9011, de 02.02.2021)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l’aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, sector administració especial, escala auxiliar de biblioteques amb denominació especialista de biblioteca, convocades per la Resolució de 13 maig de 2019. Referència 0921/19. [2021/776] (DIARI nº 9011, de 02.02.2021)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva de les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, sector administració especial, escala auxiliar de biblioteques amb denominació especialista de biblioteca, convocades per la Resolució de 20 de maig de 2019. Referència 0988/19. [2021/777] (DIARI nº 9011, de 02.02.2021)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva de les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, sector administració especial, escala auxiliar de biblioteques amb denominació especialista de biblioteca, convocades per la Resolució de 24 de maig de 2019. Referència 1016/19. [2021/780] (DIARI nº 9011, de 02.02.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de desembre de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca un concurs per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, tècnic o tècnica de sistemes, administrador o administradora de base de dades (PF279), amb destinació en l’Àrea de Sistemes d’Informació i les Comunicacions d’aquesta universitat. Codi: 2020/P/FC/CM/12. [2021/902] (DIARI nº 9011, de 02.02.2021)