DOGV Ofertes d'ocupació pública

27 febrer 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca l’ampliació d’una borsa de treball temporal del grup C, subgrup C1, de l’escala tècnica bàsica d’investigació, sector d’administració especial, per a llocs de treball d’oficial de laboratori, perfil C2, d’aquesta universitat. [2019/1879] (DIARI nº 8494, de 26.02.2019)

RESOLUCIÓ de 21 febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’accés al cos de catedràtiques i catedràtics d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per l’Ordre 15/2018, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/1840] (DIARI nº 8494, de 26.02.2019)

Ajuntament de Sollana. Ampliació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018. [2019/1422] (DIARI nº 8494, de 26.02.2019)

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyament Secundari i catedràtics d’Escoles Oficials d’Idiomes, convocat per l’Ordre 14/2018, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/1843] (DIARI nº 8494, de 26.02.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca concurs de selecció de professorat contractat doctor. [2019/1784] (DIARI nº 8494, de 26.02.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de febrer de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants, pel torn lliure, d’enginyer o enginyera d’aplicacions i sistemes d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2019/1868] (DIARI nº 8494, de 26.02.2019)

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, del rector, per la qual s’anul·la la convocatòria de proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració general, categoria/escala de lletrat o lletrada, pel sistema de concurs oposició. Codi: 2018/P/FC/C/7. [2019/1862] (DIARI nº 8494, de 26.02.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projecte d’investigació: «Robòtica Marina d’Intervenció: Manipulació, Localització, Comunicacions i HRI», PROMETEO/2016/066. [2019/1750] (DIARI nº 8494, de 26.02.2019)