DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 febrer 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per al’ingrés en l’escala tècnica d’aquesta universitat (grup A, subgrup A1). Referència A02/19. [2019/1057] (DIARI nº 8482, de 08.02.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «ARVEAP. Análisis y detección de reconexión venosa pulmonar espontánea tras ablación en pacientes con fibrilación auricular. CPI-19-015». [2019/1105] (DIARI nº 8482, de 08.02.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial-especialista, per ocupar llocs d’administració especial sector laboratoris d’instrumentació científica, en l’estabulari dels Serveis Tècnics d’Investigació, pel sistema general d’accés lliure. Referència C04/18. [2019/1037] (DIARI nº 8482, de 08.02.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la data de celebració de l’exercici únic de les proves selectives d’accés als següents cossos: C1-01, cos administratiu; C1-03, cos d’especialistes en Educació Especial; C1-04, cos d’especialistes en Educació Infantil; C1-12, cos d’especialistes en atenció sociosanitària. Convocatòria 37/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/1160] (DIARI nº 8482, de 08.02.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la data de celebració de l’exercici únic de les proves selectives d’accés als següents cossos: A2-03, cos superior gestió de promoció lingüística; A2-14, cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola; A2-15, superior gestió d’administració cultural; A2-16-01, superior gestió d’acció social, escala acció social i administració; A2-16-03, superior gestió d’acció social, escala treball social. Convocatòria 36/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/1155] (DIARI nº 8482, de 08.02.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «PARAMVALVE. Predicción in silico del efecto de prótesis valvular para planificación y optimización de la terapia. CPI-19-016». [2019/1110] (DIARI nº 8482, de 08.02.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Therapeutic targeting of MBNL micrornas as innovative treatments for Myotonic Dystrophy. CPI-19-017». [2019/1108] (DIARI nº 8482, de 08.02.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la data de celebració de l’exercici únic de les proves selectives d’accés als següents cossos següents: C2-01-01, cos auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de gestió; C2-01-02, cos auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de serveis. Convocatòria 38/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/1161] (DIARI nº 8482, de 08.02.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica especialistes de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Therapeutic targeting of MBNL micrornas as innovative treatments for Myotonic Dystrophy. CPI-19-018». [2019/1109] (DIARI nº 8482, de 08.02.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució 19 de novembre de 2018, del director de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació temporal d’un lloc de naturalesa laboral, convocatòria número 3/2018. [2019/1101] (DIARI nº 8482, de 08.02.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la data de celebració de l’exercici únic de les proves selectives d’accés a les següents agrupacions professionals funcionarials: APF-01-01, serveis auxiliars generals; escala subalterna, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilants. Convocatòria 39/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/1164] (DIARI nº 8482, de 08.02.2019)