DOGV Ofertes d'ocupació pública

07 febrer 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Research & development agreement. Project YB2014120190. CPI-19-014». [2019/979] (DIARI nº 8480, de 06.02.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es modifica la composició de la comissió de selecció d’auxiliar administratiu o auxiliar administrativa (CO/34/17), inclosa en l’oferta d’ocupació pública de 2017. [2019/922] (DIARI nº 8480, de 06.02.2019)

Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Convocatòria per a la constitució de tres borses de treball per a efectuar la contractació laboral temporal d’encarregats o encarregades d’obra civil, oficials o oficiales de primera d’obra de paleta i de peons o peones d’obra de paleta, per a diferents centres de treball de la Comunitat Valenciana. [2019/994] (DIARI nº 8480, de 06.02.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Next common fund. CPI-19-013». [2019/977] (DIARI nº 8480, de 06.02.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació número 123 - Gestió Integrada de Plagues Agrícoles. [2019/960] (DIARI nº 8480, de 06.02.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació Enginyeria de Materials (número 247). [2019/962] (DIARI nº 8480, de 06.02.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: «Diferències entre sexes en les bases neurals i el tractament de l’anergia i la fatiga en la depressió: estudi del sistema dopaminèrgic (AICO/2018/044)». [2019/961] (DIARI nº 8480, de 06.02.2019)