DOGV Ofertes d'ocupació pública

31 gener 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Aldaia. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2018. [2019/594] (DIARI nº 8475, de 30.01.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2019, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2019/491] (DIARI nº 8475, de 30.01.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es declara deserta la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de diverses places no assistencials d’aquesta entitat (LD/03/2018). [2019/697] (DIARI nº 8475, de 30.01.2019)

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2019, del sotssecretari de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publica la designació de l’òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la contractació temporal d’un lloc de naturalesa laboral. Convocatòria número 3/2018. [2019/785] (DIARI nº 8475, de 30.01.2019)

RESOLUCIÓ 9 de gener de 2019, del sotssecretari de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publica la designació de l’òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la contractació temporal d’un lloc de naturalesa laboral. Convocatòria número 4/2018. [2019/786] (DIARI nº 8475, de 30.01.2019)

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Analysis of brain activity in adolescents with different levels of emotional regulation. CPI-19-011». [2019/695] (DIARI nº 8475, de 30.01.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Efectos del método liberato para el bienestar. CPI-19-012». [2019/696] (DIARI nº 8475, de 30.01.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2019, del Rectorat, per la qual es deixa sense efecte la publicació, de data 25 de gener de 2019, de la Resolució de 8 de maig de 2018, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, pel torn lliure, escala tècnica bàsica d’arxius i biblioteques. [2019/810] (DIARI nº 8475, de 30.01.2019)

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. [2019/732] (DIARI nº 8475, de 30.01.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’aprova la primera convocatòria d’accions formatives per a l’exercici 2019. [2019/750] (DIARI nº 8475, de 30.01.2019)