DOGV Ofertes d'ocupació pública

10 gener 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora de centre de salut pública (lloc número 40608), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2018/11888] (DIARI nº 8460, de 09.01.2019)

Ajuntament de Dénia. Bases específiques de la convocatòria del concurs oposició per a cobrir dues places d’oficial de la policia local, per promoció interna. [2018/11876] (DIARI nº 8460, de 09.01.2019)

Diputació Provincial d’Alacant. Bases del concurs oposició per a cobrir una plaça d’analista tècnic o analista tècnica, pel torn de promoció interna. [2018/11685] (DIARI nº 8460, de 09.01.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, sobre modificació puntual de les característiques de diversos llocs de treball de l’agència en l’exercici de potestats d’organització. [2018/11710] (DIARI nº 8460, de 09.01.2019)

RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dona publicitat al catàleg de llocs de treball de la plantilla orgànica de personal docent en centres d’educació secundària, d’educació superior i d’ensenyaments de règim especial dels cossos de mestres, catedràtics i professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat, corresponent al curs escolar 2018-2019. [2018/11811] (DIARI nº 8460, de 09.01.2019)