DOGV Ofertes d'ocupació pública

26 febrer 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d’Administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l’Administració de la Generalitat. [2019/1814] (DIARI nº 8493, de 25.02.2019)

Fundació Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2018. [2019/1381] (DIARI nº 8493, de 25.02.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Metal-organic frameworks as chemical reactors for the synthesis of well-defined sub-nanometer metal clusters (MOF-REACTORS). CPI-19-053». [2019/1714] (DIARI nº 8493, de 25.02.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Metal-organic frameworks as chemical reactors for the synthesis of well-defined sub-nanometer metal clusters (MOF-REACTORS). CPI-19-054». [2019/1715] (DIARI nº 8493, de 25.02.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Los déficits en familiaridad y falso reconocimiento como marcadores del deterioro cognitivo: análisis experimental y longitudinal en ancianos sanos, pacientes DCL y Alzheimer. CPI-19-052», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/1713] (DIARI nº 8493, de 25.02.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Smart coordination polymers with compartmentalized pockets for adaptive guest entrance (S-CAGE). CPI-19-055». [2019/1716] (DIARI nº 8493, de 25.02.2019)