DOGV Ofertes d'ocupació pública

04 febrer 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Benicàssim. Modificació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018. [2019/808] (DIARI nº 8477, de 01.02.2019)

Ajuntament d’Ontinyent. Correcció d’errades de les bases per a la selecció d’una plaça de tècnic o tècnica d’administració especial. [2019/809] (DIARI nº 8477, de 01.02.2019)

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es determina la composició nominal de les comissions d’avaluació de l’acompliment de diverses places de prefectura de caràcter assistencial del CHGUV, corresponents a la convocatòria CM/01/2014. [2019/923] (DIARI nº 8477, de 01.02.2019)

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es modifica la composició de la comissió de selecció de la convocatòria de tècnic o tècnica superiors no assistencials (CO/32/17), inclosa en l’oferta d’ocupació pública de 2017. [2019/919] (DIARI nº 8477, de 01.02.2019)

Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU. RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2019, del director general, per la qual s’acorda l’aprovació i la publicació de la relació de llocs de treball de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU. [2019/606] (DIARI nº 8477, de 01.02.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2019, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, cap del Servei de Prevenció i Documentació. Convocatòria número 1/2019. [2019/714] (DIARI nº 8477, de 01.02.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_development of innovative solutions in the field of functional evaluation aimed at updating the curricula of health science school (TEACH). CPI-18-460». [2019/879] (DIARI nº 8477, de 01.02.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2019, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial a l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, cap de Servei de Generalitat i Sector Públic Autonómic. Convocatòria número 2/2019. [2019/946] (DIARI nº 8477, de 01.02.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2019, de la Universitat de València, per la qual es deixa sense efecte la publicació, de data 30 de gener de 2019, de la Resolució de 15 de gener de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Analysis of brain activity in adolescents with different levels of emotional regulation. CPI-19-011». [2019/884] (DIARI nº 8477, de 01.02.2019)