DOGV Ofertes d'ocupació pública

28 març 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Picassent. Bases íntegres del procediment de provisió, mitjançant concurs de mèrits obert a altres administracions públiques, del lloc de tècnic o tècnica municipal de sistemes informàtics. [2019/2447] (DIARI nº 8515, de 27.03.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball de naturalesa funcionarial de gestió sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/2303] (DIARI nº 8515, de 27.03.2019)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria de l’oposició lliure i del concurs de mobilitat per a cobrir 34 places d’agent de la policia local. [2019/2425] (DIARI nº 8515, de 27.03.2019)

Ajuntament de Cullera. Bases comunes que regiran els processos selectius de places vacants per a ser cobertes per funcionaris o funcionàries de carrera o contractacions laborals fixos en plantilla. [2019/2341] (DIARI nº 8515, de 27.03.2019)

Universitat Jaume I . RESOLUCIÓ de 15 de març de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció de dues places de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Unitat Científica d’Innovació Empresarial (UCIE) de l’Institut de Materials Avançats». [2019/2811] (DIARI nº 8515, de 27.03.2019)

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueix a tres persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció designades per a les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, torn d’accés lliure i diversitat funcional, convocatòria 34/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/2890] (DIARI nº 8515, de 27.03.2019)

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueixen tres persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció designades per a les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, torn de promoció interna i amb diversitat funcional, convocatòria 35/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/2913] (DIARI nº 8515, de 27.03.2019)

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’investigació, convocades per la Resolució de 20 de desembre de 2018. [2019/2871] (DIARI nº 8515, de 27.03.2019)

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueix una de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/serveis APF-05-01, torn d’accés lliure i diversitat funcional, convocatòria 40/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/2921] (DIARI nº 8515, de 27.03.2019)

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 85/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d’administració especial dels cossos A1-08 superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació i A2-04, superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació de l’Administració de la Generalitat. [2019/2968] (DIARI nº 8515, de 27.03.2019)

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 86/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A1-08 superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-01 facultativa d’arxius i biblioteques de l’Administració de la Generalitat. [2019/2970] (DIARI nº 8515, de 27.03.2019)

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 87/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A2-04 superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-01 tècnica d’arxius i biblioteques de l’Administració de la Generalitat. [2019/2971] (DIARI nº 8515, de 27.03.2019)

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 88/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A1-08 superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-02 facultativa de documentació de l’Administració de la Generalitat. [2019/2972] (DIARI nº 8515, de 27.03.2019)

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 89/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A2-04 superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-02 tècnic o tècnica de fons documentals de l’Administració de la Generalitat. [2019/2973] (DIARI nº 8515, de 27.03.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es declara deserta la plaça 18489 de direcció de secció facultativa de cirurgia general de l’aparell digestiu de l’Hospital General d’Ontinyent del concurs per a la provisió de diverses direccions de servei i secció assistencials en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per la Resolució de 28 d’abril de 2016, del director general de Recursos Humans Econòmics. [2019/2298] (DIARI nº 8515, de 27.03.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de març de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigador doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevas interacciones en la frontera de altas energías. CPI-19-064». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2017-053). [2019/3005] (DIARI nº 8515, de 27.03.2019)