DOGV Ofertes d'ocupació pública

06 juny 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 359 de secretari o secretària d’alt càrrec degà o degana. [2019/5626] (DIARI nº 8563, de 05.06.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, convocatòria número 34/2019. [2019/5809] (DIARI nº 8563, de 05.06.2019)

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Urban-rural connectivity in non-metropolitan regions (URRUC). CPI-19-174». [2019/5762] (DIARI nº 8563, de 05.06.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 1573 de secretari o secretària d’alt càrrec degà o degana. [2019/5629] (DIARI nº 8563, de 05.06.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 968 de secretari o secretària d’alt càrrec rector o rectora. [2019/5630] (DIARI nº 8563, de 05.06.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020. Convocatòria número 2. [2019/5710] (DIARI nº 8563, de 05.06.2019)

Ajuntament d’Aielo de Malferit. Correcció d’errades de les bases per a cobrir en propietat una plaça de tècnic o tècnica de Casa de Joventut i Xarxes Socials. [2019/5639] (DIARI nº 8563, de 05.06.2019)

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomena la comissió de coordinació tècnica de les comissions de selecció, dins del marc del procediment selectiu convocat per l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/5764] (DIARI nº 8563, de 05.06.2019)