DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 juny 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Gandia. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. [2019/5210] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

Ajuntament de Palmera. Bases i convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de cap de manteniment per promoció interna. [2019/5047] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

Ajuntament de Benimodo. Oferta d’ocupació pública de l’any 2019. [2019/5140] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

Ajuntament de la Vila Joiosa. Convocatòria per a la provisió en propietat de diverses direccions de negociat. [2019/5443] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, cos superior tècnic d’enginyeria de muntanyes A1-17, sector d’administració especial, corresponent a l’OOP-2015. [2019/5850] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es deixa sense efecte la publicació, de data 6 de juny de 2019, de la Resolució de 17 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Urban-rural connectivity in non-metropolitan regions (URRUC). CPI-19-174». [2019/5910] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

Ajuntament de Carcaixent. Bases íntegres del procediment de selecció per a la cobertura en propietat de tres places d’agent de la policia local per consolidació d’ocupació temporal. [2019/5021] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de maig, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer. [2019/5915] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 35/2019. [2019/5890] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 36/2019. [2019/5891] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

Ajuntament de Castelló de la Plana. Bases específiques rectores per a la provisió en propietat, mitjançant concurs oposició, torn lliure, de sis places de tècnic o tècnica d’administració general i la seua rectificació. [2019/4951] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

Ajuntament de Massanassa. Convocatòria i bases del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’administratiu o administrativa de l’Àrea d’Urbanisme, per promoció interna. [2019/5422] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

Ajuntament de Vinaròs. Convocatòria de set places d’agent de la policia local, en execució de processos de consolidació i estabilització de l’ocupació temporal, pel sistema de concurs oposició. [2019/4923] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

Ajuntament de Massanassa. Convocatòria i bases del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’administratiu o administrativa de l’Àrea de Secretaria, per promoció interna. [2019/5423] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial-especialista d’aquesta universitat (grup C, subgrup C1). Referència C03/19. [2019/5459] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial-especialista d’aquesta universitat (grup C, subgrup C1). Referència C02/19. [2019/5460] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2019, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs de selecció de professorat contractat doctor. [2019/5937] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació de l’Institut Interuniversitari de Geografia, Estació de Climatologia. [2019/5929] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, sector administració especial, escala auxiliar de biblioteques, amb denominació especialista de biblioteca, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 0988/19. [2019/5789] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, sector administració especial, escala auxiliar de biblioteques, amb denominació especialista de biblioteca, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 0921/19. [2019/5787] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, sector administració especial, escala auxiliar de biblioteques, amb denominació especialista de biblioteca, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 1016/19. [2019/5791] (DIARI nº 8566, de 10.06.2019)