DOGV Ofertes d'ocupació pública

18 juny 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Bellreguard. Oferta d’ocupació pública de l’any 2019. [2019/5206] (DIARI nº 8569, de 13.06.2019)

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Removal of legacy substances from polyvinylchloride (PVC) via a continuous and sustainable extrusion process (REMADYL). CPI-19-187». [2019/6003] (DIARI nº 8569, de 13.06.2019)

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, cos superior tècnic d’enginyeria en informàtica A1-06, sector d’administració especial, corresponent a l’OOP-2015. [2019/5997] (DIARI nº 8569, de 13.06.2019)

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Operación y mantenimiento del Laboratorio de Radiofrecuencia del IFIMED del IFIC. CPI-19-188». [2019/6004] (DIARI nº 8569, de 13.06.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Research co-operation and license Agreement. CPI-19-191». [2019/6006] (DIARI nº 8569, de 13.06.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica el nomenament d’un nou membre del tribunal qualificador de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, denominació tècnic mitjà estadístic. Referència 2915/18. [2019/5942] (DIARI nº 8569, de 13.06.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «De la física del LHC a las claves del universo primordial en la era de los datos. CPI-19-189». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2017-033). [2019/6005] (DIARI nº 8569, de 13.06.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Convenio de colaboración para establecer las condiciones de colaboración con el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) para la creación de la Cátedra Innova SERVEF-UV. CPI-19-193». [2019/6007] (DIARI nº 8569, de 13.06.2019)

Ajuntament de Bellreguard. Oferta d’ocupació pública de l’any 2019 per a l’estabilització d’ocupació temporal. [2019/5204] (DIARI nº 8569, de 13.06.2019)

Ajuntament de Gilet. Bases reguladores i convocatòria per a la selecció de personal laboral de caràcter temporal de monitors i monitores per a l’Escola d’Estiu de Gilet per a la temporada estival 2019. [2019/6034] (DIARI nº 8569, de 13.06.2019)

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball pel procediment d’urgència per a la contractació temporal de tècnics o tècniques de maquinària en la Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofia. [2019/6025] (DIARI nº 8570, de 14.06.2019)

Ajuntament de Paiporta. Bases que han de regir la convocatòria per a proveir quinze places d’auxiliar administratiu o administrativa, pertanyents a l’escala d’administració general. [2019/5703] (DIARI nº 8570, de 14.06.2019)

Ajuntament de Turís. Bases i convocatòria per a la provisió en propietat de quatre places d’agent de policia local, tres per torn lliure i una per torn de mobilitat. [2019/5673] (DIARI nº 8570, de 14.06.2019)

Ajuntament de Vinaròs. Convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica de biblioteca. [2019/5707] (DIARI nº 8570, de 14.06.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de nuevos formulados. Por unos nuevos limpiadores sostenibles. Estudio de mercado. CPI-19-190». [2019/6053] (DIARI nº 8570, de 14.06.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Flex L2 End-To-End Simulator development and mission performance. CPI-19-192». [2019/6056] (DIARI nº 8570, de 14.06.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Educación, desigualdad y desarrollo en las primeras etapas del crecimiento económico, España 1860-1930. CPI-19-194». [2019/6057] (DIARI nº 8570, de 14.06.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevas fuentes de luz y dispositivos de fibra óptica. CPI-19-195», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/6059] (DIARI nº 8570, de 14.06.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio avanzado de humedales de depuración: análisis bioquímico de los procedimientos implicados para su optimización. CPI-19-199», a càrrec del Programa d’ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d’investigació o de transferència tecnològica. (APOTIP/2019/A/007). [2019/6061] (DIARI nº 8570, de 14.06.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2019, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a la seua constitució una borsa d’ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d’ocupació temporal de personal expert docent, i s’aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d’accions formatives en les quals participe el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per a les famílies professionals Informàtica i Comunicacions, Transport i Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica. [2019/5563] (DIARI nº 8570, de 14.06.2019)

Ajuntament de Benimantell. Bases i convocatòria de les proves selectives per a la cobertura, mitjançant contracte laboral fix, de la plaça de personal de neteja. [2019/5647] (DIARI nº 8570, de 14.06.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’amplia el termini màxim del concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d’administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l’Administració de la Generalitat. [2019/6089] (DIARI nº 8570, de 14.06.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es declara desert el concurs general número 86/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A1-08 superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-01 facultatiu d’arxius i biblioteques de l’Administració de la Generalitat. [2019/6138] (DIARI nº 8572, de 17.06.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació «Metabolic Interation and Cell Signaling». [2019/6076] (DIARI nº 8572, de 17.06.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, la composició del tribunal i la data de realització dels exercicis de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, denominació Especialista Tècnic de Taller. Referencia 0480/19. [2019/6066] (DIARI nº 8572, de 17.06.2019)

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector d’administració especial, corresponent a l’OEP-2016. [2019/5998] (DIARI nº 8572, de 17.06.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es declara desert el concurs general número 88/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A1-08 superior tècnic d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-02 facultatius de documentació de l’Administració de la Generalitat. [2019/6139] (DIARI nº 8572, de 17.06.2019)