DOGV Ofertes d'ocupació pública

13 juny 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Onda. Oferta d’ocupació pública modificada per a l’any 2018. [2019/5195] (DIARI nº 8567, de 11.06.2019)

Ajuntament d’Alginet. Oferta d’ocupació pública de 2019, que inclou la consolidació d’ocupació temporal de 2017; lliure de 2018; l’estabilització d’ocupació temporal de 2018 i la taxa addicional de policia local. [2019/5619] (DIARI nº 8567, de 11.06.2019)

Ajuntament de Benifaió. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. [2019/5181] (DIARI nº 8567, de 11.06.2019)

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària per a la contractació temporal de tècnics i tècniques de maquinària en la Fundació de la Comunitat Valenciana, Palau de les Arts Reina Sofía. [2019/5983] (DIARI nº 8567, de 11.06.2019)

Ajuntament de Castalla. Ampliació de l’oferta d’ocupació pública de 2018. [2019/5646] (DIARI nº 8567, de 11.06.2019)

Ajuntament de Callosa de Segura. Correcció d’errades en la convocatòria i bases específiques per a la provisió en propietat d’una plaça d’inspector o inspectora de la policia local. [2019/5897] (DIARI nº 8567, de 11.06.2019)

Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins. Bases de la convocatòria per a la provisió en propietat, mitjançant promoció interna, de quatre places d’administratiu o administrativa d’administració general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2018. [2019/5487] (DIARI nº 8567, de 11.06.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Convocatòria 136/2019. [2019/5583] (DIARI nº 8567, de 11.06.2019)

Ajuntament de Vinaròs. Convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte o arquitecta. [2019/5546] (DIARI nº 8567, de 11.06.2019)

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució de 29 de març de 2019, per a l’accés a l’escala tècnica mitjana de la Universitat d’Alacant. Referència B01/19. [2019/5398] (DIARI nº 8567, de 11.06.2019)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució de 29 de març de 2019, per a l’accés a l’escala tècnica de la Universitat d’Alacant. Referència A03/19. [2019/5495] (DIARI nº 8567, de 11.06.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de places de professorat universitari, que se citen en l’annex I (Incorporació de personal investigador doctor). Convocatòria 137/2019. [2019/5588] (DIARI nº 8567, de 11.06.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la que es rectifica error de la convocatòria de places de professor contractat doctor o professora contractada doctora en règim de contractació laboral de data 27 de maig de 2019. [2019/5878] (DIARI nº 8567, de 11.06.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació de l’Institut Interuniversitari de Geografia, Estació de Climatologia. [2019/5899] (DIARI nº 8567, de 11.06.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 9/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració general del cos C2-01, auxiliar de l’Administració de la Generalitat. [2019/5956] (DIARI nº 8568, de 12.06.2019)

Ajuntament de Dénia. Bases específiques, convocatòria i correcció d’errades del procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’educador o educadora social. [2019/5947] (DIARI nº 8568, de 12.06.2019)

Ajuntament de Dénia. Bases específiques, convocatòria i correcció d’errades que han de regir el procés de selecció de dues places d’educador o educadora social. [2019/5951] (DIARI nº 8568, de 12.06.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2019, del director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es publica la programació de les activitats de la III Escola d’Estiu de l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE). [2019/5918] (DIARI nº 8568, de 12.06.2019)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la Resolució de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 29/19, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d’administració especial, de direcció, cap de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l’Administració de la Generalitat. [2019/6017] (DIARI nº 8568, de 12.06.2019)