DOGV Ofertes d'ocupació pública

10 juny 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2019, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s’ofereix cobrir provisionalment dos llocs de treball a funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents administracions públiques. [2019/5817] (DIARI nº 8565, de 07.06.2019)

Ajuntament de Pego. Bases de la convocatòria que han de regir la provisió en propietat de diverses places incloses en l’oferta d’ocupació pública de 2019. [2019/5415] (DIARI nº 8565, de 07.06.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020. Convocatòria número 3. [2019/5846] (DIARI nº 8565, de 07.06.2019)

Mancomunitat el Xarpolar. Oferta d’ocupació pública de 2019. [2019/5584] (DIARI nº 8565, de 07.06.2019)

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Molecule-induced control over 2D materials (Mol-2D). CPI-19-176». [2019/5808] (DIARI nº 8565, de 07.06.2019)

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «A chemical approach to molecular spin qubits: decoherence and organization of rare Earth single ion magnets (DECRESIM). CPI-19-177». [2019/5811] (DIARI nº 8565, de 07.06.2019)

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, de la Universitat Jaume I, per la qual es corregeixen errors en la Resolució de 27 de maig de 2019, per la qual es convoquen dèsset places pel sistema de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtics i catedràtiques d’universitat. [2019/5829] (DIARI nº 8565, de 07.06.2019)

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de modificació i correcció d’errades de la Resolució de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d’administració general i A2-01 superior de gestió d’administració general, de l’Administració de la Generalitat. [2019/5849] (DIARI nº 8565, de 07.06.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de maig 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de funcionari o funcionària interins de programa temporal d’investigació: «Diseño e implementación de nuevas metodologías para la realización de análisis estadísticos relacionados con la investigación experimental, social y económica. FIPI19-03» [2019/5807] (DIARI nº 8565, de 07.06.2019)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica especialistes de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de complementos alimenticios para mejorar la calidad de vida de pacientes afectados por distrofia miotónica tipo 1 (DM1) dentro del programa de financiación de proyectos de I+D+I del CDTI. CPI-19-183». [2019/5813] (DIARI nº 8565, de 07.06.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Investigación de técnicas compton para aplicaciones médicas. CPI-19-178», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/5812] (DIARI nº 8565, de 07.06.2019)

Ajuntament de Cullera. Bases i convocatòria per a la provisió d’una plaça de personal tècnic de medi ambient mitjançant el sistema de concurs oposició lliure. [2019/4764] (DIARI nº 8565, de 07.06.2019)