DOGV Ofertes d'ocupació pública

03 juny 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Diseño, ejecución y análisis de experimentos con simulador de conducción SIMUVEG. CPI-19-173». [2019/5504] (DIARI nº 8560, de 31.05.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Colaboración entre el Ayuntamiento de Cullera y la Universitat de València para la creación de la Cátedra Ciutat de Cullera. CPI-19-175». [2019/5511] (DIARI nº 8560, de 31.05.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2019/5517] (DIARI nº 8560, de 31.05.2019)

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de trasllats per a les funcionàries i els funcionaris del grup C (subgrup C1), d’administració especial, escala tècnica bàsica d’arxius i biblioteques d’aquesta universitat. [2019/5463] (DIARI nº 8560, de 31.05.2019)

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de trasllats per a les funcionàries i els funcionaris del grup C (subgrup C2), d’administració especial, escala auxiliar bàsica d’arxius i biblioteques d’aquesta universitat. [2019/5464] (DIARI nº 8560, de 31.05.2019)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones admeses i excloses i el tribunal que ha de jutjar les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A2), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’investigació, convocades per la Resolució de 20 de desembre de 2018. [2019/5533] (DIARI nº 8560, de 31.05.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/5527] (DIARI nº 8560, de 31.05.2019)

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, la composició del tribunal i la data de realització dels exercicis de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, denominació tècnic o tècnica mitjans de traducció. Referència 2714/18. [2019/5370] (DIARI nº 8560, de 31.05.2019)

ACORD de 23 de maig de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019. [2019/5572] (DIARI nº 8560, de 31.05.2019)

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Herramientas para visualitzar estructuras no-canónicas de ADN/ARN mediante microscopia avanzada. (CIDEGENT/2018/015), CPI-19-181», a càrrec del Programa per al suport de persones investigadores amb talent (Pla GenT) convocades per Resolució de 7 de maig de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/5512] (DIARI nº 8560, de 31.05.2019)

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Astrofísica relativista computacional. CPI-18-182», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/5513] (DIARI nº 8560, de 31.05.2019)