DOGV Ofertes d'ocupació pública

31 maig 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Albuixech. Bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de peó o peona de manteniment mitjançant concurs oposició. [2019/4626] (DIARI nº 8559, de 30.05.2019)

Ajuntament de Callosa d’en Sarrià. Bases i convocatòria d’una plaça d’agent de policia local, per concurs oposició, en el marc del procés per a la consolidació d’ocupació temporal. [2019/4600] (DIARI nº 8559, de 30.05.2019)

Ajuntament de Callosa d’en Sarrià. Bases i convocatòria per a la provisió en propietat com a funcionari o funcionària de carrera de huit places d’agent de policia local [2019/4603] (DIARI nº 8559, de 30.05.2019)

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Molecular mechanisms in the development of scoliosis in limb-girdle muscular dystrophies. CPI-19-170». [2019/5456] (DIARI nº 8559, de 30.05.2019)

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sweetpotato action for security and Health in Africa (SASHA). CPI-19-172». [2019/5458] (DIARI nº 8559, de 30.05.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2019, del rector, per la qual es convoquen dèsset places pel sistema de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtics i catedràtiques d’universitat. [2019/5469] (DIARI nº 8559, de 30.05.2019)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2019-2020. [2019/5447] (DIARI nº 8559, de 30.05.2019)

RESOLUCIÓ de 21 maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Neutrinos: hunting a new physics scale. (CIDEGENT/2018/019). CPI-19-169», a càrrec del Programa per al suport de persones investigadores amb talent (Pla GenT) convocades per Resolució de 7 de maig de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/5455] (DIARI nº 8559, de 30.05.2019)

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estrategias motivacionales en la intervención con hombres con problemas de consumo de alcohol y otras drogas condenados por violencia de género: un estudio experimental. CPI-19-171». [2019/5457] (DIARI nº 8559, de 30.05.2019)

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’estableix la data, lloc i hora de celebració del primer i únic exercici corresponent a les proves selectives d’accés a les següents agrupacions professionals funcionarials: APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala subaltern o subalterna, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilants, convocades per promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/5556] (DIARI nº 8559, de 30.05.2019)

Ajuntament de Callosa de Segura. Convocatòria i bases específiques per a la provisió en propietat de dues places d’oficial de la policia local, pel procediment de concurs oposició, promoció interna. [2019/4669] (DIARI nº 8559, de 30.05.2019)

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio del potencial de Física del detector KM3NeT. CPI-19-167». [2019/5454] (DIARI nº 8559, de 30.05.2019)