DOGV Ofertes d'ocupació pública

07 juny 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Onda. Oferta d’ocupació pública extraordinària per a l’any 2019. [2019/4880] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)

Ajuntament d’Onda. Modificació de les bases de la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’inspector o inspectora de la policia local. [2019/5625] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a efectuar la contractació laboral temporal de peons i peones de residus en les plantes de residus de VAERSA de la Comunitat Valenciana. [2019/5729] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)

Ajuntament de Gata de Gorgos. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. [2019/4869] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)

Ajuntament d’Onda. Modificació de les bases de la convocatòria per a la provisió en propietat de dues places d’oficial de la policia local. [2019/5627] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)

Ajuntament de Castelló de la Plana. Bases generals per a la provisió en propietat de vint-i-una places d’agent del cos de policia local. [2019/4786] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)

Ajuntament de Gilet. Bases reguladores i convocatòria per a la constitució d’una borsa d’ocupació de socorristes aquàtics - monitors o monitores de natació per a piscina municipal. [2019/5770] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2019, del director de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació temporal d’un lloc de naturalesa laboral. Convocatòria número 6/2018. [2019/5863] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Partículas elementales: el modelo estandar y sus extensiones. CPI-19-179», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/5774] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Urban-rural connectivity in non-metropolitan regions (URRUC). CPI-19-174». [2019/5507] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Servicio de seguimiento de embalses. CPI-19-185». [2019/5777] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Descifrando las interacciones entre la microbiota intestinal/virus entéricos/hospedador: bases para proteger frente a la diarrea vírica. CPI-19-180», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/5775] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Servicio de seguimiento de embalses. CPI-19-184». [2019/5776] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, de la Universitat Jaume I, per la qual es corregeixen errors en la de 28 de maig de 2019, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2019/5780] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)

RESOLUCIÓ de 31 de maig 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es procedeix a declarar desert el procés convocat per Resolució del Rectorat 2987/18, de data 20 de desembre de 2018. [2019/5694] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Servicio de seguimiento de embalses. CPI-19-186». [2019/5778] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Institut Universitari de Materials Avançats (INAM). [2019/5756] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)

RESOLUCIÓ de 3 juny de 2019, de la Universitat Jaume I, per la qual es corregeixen errades en la Resolució de 30 de maig de 2019, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps complet de caràcter temporal. Convocatòria ordinària número 2 curs acadèmic 20192020. [2019/5782] (DIARI nº 8564, de 06.06.2019)