DOGV Ofertes d'ocupació pública

20 juny 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Vilamarxant. Bases i convocatòria del procediment selectiu per al nomenament provisional per millora d’ocupació d’un oficial de policia local i formació de borsa de treball. [2019/5822] (DIARI nº 8573, de 18.06.2019)

Ajuntament de Vilamarxant. Bases i convocatòria del procediment selectiu per al nomenament provisional per millora d’ocupació d’un inspector de policia local i formació de borsa de treball. [2019/5824] (DIARI nº 8573, de 18.06.2019)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 84/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A2-14 superior de gestió d’enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat. [2019/6217] (DIARI nº 8573, de 18.06.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 28 de maig de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 2522, de cap del Servei de Política Lingüística d’aquesta universitat. [2019/6149] (DIARI nº 8573, de 18.06.2019)

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l’ingrés i l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer. [2019/6182] (DIARI nº 8573, de 18.06.2019)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 82/2018 per a la provisió de llocs de treball de direccions de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d’administració especial, dels cossos A1-15, superior tècnic d’enginyeria agrònoma, i A2-14, superior de gestió d’enginyeria tècnica agrícola, de l’Administració de la Generalitat. [2019/6214] (DIARI nº 8573, de 18.06.2019)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 83/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A1-15 superior tècnic d’enginyeria agrònoma de l’Administració de la Generalitat. [2019/6216] (DIARI nº 8573, de 18.06.2019)

Ajuntament d’Ontinyent. Bases del procediment selectiu per a la cobertura de nou places d’agent de la policia local. [2019/5870] (DIARI nº 8574, de 19.06.2019)

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l’ingrés i l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer. [2019/6278] (DIARI nº 8574, de 19.06.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen órgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professorat d’Ensenyament Secundari, professorat d’escoles oficials d’idiomes, professorat de Música i Arts Escèniques, professorat d’Arts Plàstiques i Disseny i professorat tècnic de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer. [2019/6281] (DIARI nº 8574, de 19.06.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador en formació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Institut Universitari de Materials Avançats (INAM). [2019/6180] (DIARI nº 8574, de 19.06.2019)