DOGV Ofertes d'ocupació pública

26 juny 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal de l’Ajuntament de Betxí. [2019/5871] (DIARI nº 8577, de 25.06.2019)

Ajuntament de Cullera. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. [2019/5750] (DIARI nº 8577, de 25.06.2019)

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 10 d’abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació del cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02. [2019/6336] (DIARI nº 8577, de 25.06.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de juny 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2019/2020. [2019/6441] (DIARI nº 8577, de 25.06.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinació provisional per al curs 2019/2020 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat. [2019/6437] (DIARI nº 8577, de 25.06.2019)

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts escèniques, de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d’Arts Plàstiques i disseny per al curs 2019/2020. [2019/6444] (DIARI nº 8577, de 25.06.2019)

Ajuntament d’Aielo de Malferit. Acord pel qual es deixa sense efecte l’oferta d’ocupació pública de 2017 en relació amb una plaça d’oficial de la policia local. [2019/5859] (DIARI nº 8577, de 25.06.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Servicio de rastreo de compuestos. CPI-19-207». [2019/6300] (DIARI nº 8577, de 25.06.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_. Programa ERASMUS+: Mind Inclusion 2.0. CPI-19-200». [2019/6303] (DIARI nº 8577, de 25.06.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_PROJECTE ERASMUS+: MINERVA. CPI-19-206». [2019/6304] (DIARI nº 8577, de 25.06.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de recubrimientos basados en compuestos organometálicos para la mejora de la calidad del aire en ambientes interiores, AMBICOAT. CPI-19-208». [2019/6305] (DIARI nº 8577, de 25.06.2019)

Ajuntament de Miramar. Bases i convocatòria per a la provisió de quatre places d’agent de la policia local per consolidació d’ocupació temporal. [2019/5806] (DIARI nº 8577, de 25.06.2019)

Diputació Provincial d’Alacant. Bases reguladores del concurs oposició per a cobrir set places de tècnic o tècnica d’administració general. [2019/6109] (DIARI nº 8577, de 25.06.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica especialistes de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Development of combinatorial Therapies for Sma. CPI-19-198». [2019/6295] (DIARI nº 8577, de 25.06.2019)