DOGV Ofertes d'ocupació pública

22 setembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment d’ingrés a cossos docents convocat per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2022/8414] (DIARI nº 9432, de 21.09.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es disposa l’exclusió d’un aspirant, de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l’Administració de la Generalitat, A2-11, sector administració especial, convocatòria 95/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/8219] (DIARI nº 9432, de 21.09.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l’elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos d’especialistes en analítica de laboratori C1-06, sector administració especial, convocatòria 103/18, torn lliure general, i convocatòria 104/18 torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/8379] (DIARI nº 9432, de 21.09.2022)


RESOLUCIÓ de 8 setembre 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució d’11 de juliol de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven la llista definitiva d’admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica en cures auxiliars d’infermeria dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, la data i l’hora de la prova. [2022/8186] (DIARI nº 9432, de 21.09.2022)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es determina la composició nominal de les comissions de selecció corresponents a diverses convocatòries de concurs oposició pel torn de promoció interna, convocades per resolucions d’aquest mateix òrgan de 6 de juny de 2022. [2022/8391] (DIARI nº 9432, de 21.09.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoca concurs per a la provisió de diverses places assistencials de direcció de servei i de secció, i se n’aproven les bases específiques (CM/03/2022). [2022/8392] (DIARI nº 9432, de 21.09.2022)

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador). Projectes de l’Institut de Noves Technologies de la imatge (INIT). [2022/8266] (DIARI nº 9432, de 21.09.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador). Projectes de l’Institut de Materials Avançats (INAM) de la Universitat Jaume I. [2022/8304] (DIARI nº 9432, de 21.09.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de tècnic o tècnica de gestió per a la prestació de serveis a la Universitat Politècnica de València, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora del lloc de treball (codi 2022/P/FI/ACON/16). [2022/8495] (DIARI nº 9432, de 21.09.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’aprova la relació de personal objecte de subrogació després de l’extinció del contracte de gestió del servei d’elaboració, preparació i sistema de distribució de dosis unitàries de medicaments i material sanitari dels serveis de farmàcia en els centres sociosanitaris de la Comunitat Valenciana. [2022/8366] (DIARI nº 9432, de 21.09.2022)

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport a la investigació). Projectes de l’Institut de Materials Avançats (INAM). [2022/8264] (DIARI nº 9432, de 21.09.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2022, per la qual es modifica la Resolució de 6 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 68/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració general, del cos C2-01 auxiliar de l’Administració de la Generalitat. [2022/8493] (DIARI nº 9432, de 21.09.2022)